Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân

08/02/2019 06:27

​Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngày 20/11/2018, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 với nội dung “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là chuyên đề có ý nghĩa hết sức lớn lao, thể hiện tư tưởng yêu nước, thương dân, trọng dân, suốt đời vì cách mạng, vì nhân dân mà hy sinh, phấn đấu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi sức mạnh của Đảng nằm ngay trong mối quan hệ giữa Đảng với dân và dân với Đảng. Người khẳng định: "Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Khi sức dân được huy động, được tổ chức, được tập hợp dưới sự lãnh đạo của Đảng thì thành vô địch", "Làm việc gì cũng phải có quần chúng. Không có quần chúng thì không thể làm được... Việc gì có quần chúng tham gia bàn bạc, khó mấy cũng trở nên dễ dàng và làm được tốt", "Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong"…

Các đại biểu tham dự Hội nghị học tập chuyên đề năm 2019 tại điểm cầu Hội trường Ngọc Linh

 

Theo Người, muốn có được sức dân, lòng dân thì Đảng phải chăm lo cho nhân dân. Vì vậy, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình và cho đến lúc trước khi đi xa, trong Di chúc của mình, Người vẫn luôn căn dặn: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và hướng đến kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, ngày 20/11/2018, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 74-HD/BTGTW về học tập chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề trong toàn quốc (diễn ra vào ngày 14/12/2018).

Mục đích của chuyên đề nhằm tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Triển khai thực hiện Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 đến các cấp ủy đảng, các ngành, các địa phương, đơn vị về việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nội dung chuyên đề; về công tác tuyên truyền; về lựa chọn các vấn đề trọng tâm, đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, xây dựng kế hoạch thực hiện của cơ quan, đơn vị, kế hoạch tu dưỡng rèn luyện của cá nhân.

Đối với việc tổ chức quán triệt và triển khai nội dung chuyên đề 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn cụ thể các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên về những nội dung của chuyên đề đảm bảo phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cụ thể của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời, xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng triển khai học tập và làm theo nội dung chuyên đề năm 2019 ở địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với thực hiện các chuyên đề năm 2017, 2018 và chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đăng ký nội dung học tập và làm theo trong bản cam kết rèn luyện, phấn đấu năm 2019 phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Về công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn cấp ủy các cấp lãnh đạo công tác tuyên truyền sâu rộng nội dung chuyên đề 2019 gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; các phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và gắn với tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, 70 năm Bác viết tác phẩm Dân vận, 50 năm tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”; tổ chức tuyên truyền miệng thông qua hệ thống báo cáo viên và tuyên truyền viên tăng cường giới thiệu về nội dung chuyên đề trong các buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập nghị quyết, nghe nói chuyện thời sự.

Các cơ quan báo chí, phương tiện truyền thông đại chúng, trang thông tin điện tử tuyên truyền về các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, kết quả thực hiện chuyên đề và những nội dung thiết thực gắn với cơ sở; tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp phối hợp với lãnh đạo chính quyền, đoàn thể để lựa chọn những vấn đề hạn chế còn tồn tại có liên quan tới 3 nội dung của chuyên đề: xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống nhân dân của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết.

Việc liên hệ theo chuyên đề, chọn việc làm theo thực hiện ở chi bộ, do chi ủy chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện. Từng chi bộ, định kỳ, tổ chức sinh hoạt về những nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của chi bộ và các đảng viên của chi bộ; thảo luận, trao đổi về các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém (nếu có) và đề ra phương hướng phấn đấu; đánh giá kết quả làm theo; báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên.

Trên cơ sở kế hoạch của chi bộ, từng đảng viên liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong quá trình công tác, sinh hoạt hàng ngày, trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo (đối với đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý); chọn một số nội dung cụ thể, đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ.

Đối với các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước, triển khai những nội dung chuyên đề trong các hoạt động sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị. Đối với các tổ chức cơ sở thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện những nội dung của chuyên đề gắn với sinh hoạt kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt; lồng ghép với sinh hoạt văn hoá, văn nghệ và triển khai thực hiện các quyết định, quy định của Trung ương.

Bài, ảnh: Tú Quyên

Chuyên mục khác