Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia

02/11/2022 13:03

Sau hơn 35 năm đổi mới, đất nước ta đã có những bước phát triển to lớn trên tất cả các lĩnh vực; sức mạnh, vị thế và uy tín không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế. Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Tuy nhiên, cùng với những nhân tố thuận lợi, tình hình trong nước và trên thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Nguy cơ các thế lực phản động trong và ngoài nước đe dọa đến nền độc lập vẫn còn. Trên thế giới đã có những thay đổi căn bản, chủ nghĩa thực dân cũ đã bị diệt vong, nhưng những biểu hiện của chủ nghĩa thực dân mới vẫn đang hiện hữu.

Tại Đại hội XIII, Đảng ta nhận định: “Thế giới đang trải qua những biến động to lớn, diễn biến rất nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song đang đứng trước nhiều trở ngại, khó khăn... Hòa bình, ổn định, tự do, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không trên Biển Đông đứng trước thách thức lớn, tiềm ẩn nguy cơ xung đột. ASEAN có vai trò quan trọng trong duy trì hoà bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác khu vực nhưng cũng đứng trước nhiều khó khăn”.

 
Tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: S.C

 

Bên cạnh đó, các thế lực thù địch tăng cường kích động, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”; xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về các các vấn đề tôn giáo, nhân quyền, dân chủ; “tham nhũng, lãng phí, quan liêu, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cũng như những mâu thuẫn xã hội còn diễn biến phức tạp”.

Để hoàn thành thắng lợi sự nghiệp cách mạng, xây dựng thành công một nước Việt Nam giàu mạnh, hùng cường; bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa, Đảng ta xác định “kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng”.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, giữ vững hòa bình, ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp đổi mới, phát triển, Đảng chủ trương phải tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng thế trận an ninh nhân dân và nền quốc phòng toàn dân; xây dựng và từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ sở vật chất cho việc bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin quốc gia, không gian mạng quốc gia.

Để ngăn chặn các hình thức “chiến tranh phi truyền thống”, Đảng chỉ đạo: “Đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế về quốc phòng, an ninh... Chủ động đấu tranh kịp thời, hiệu quả, từng bước đẩy lùi các loại tội phạm; phòng ngừa và ứng phó kịp thời với các mối đe dọa an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống; làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phản động”.

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, để bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, phải có sức mạnh về kinh tế, quốc phòng và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Do đó, phải tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy nguồn lực con người, khơi dậy sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc; phát huy sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, tạo nên sức mạnh tổng hợp, bảo vệ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Quan điểm chỉ đạo của Đảng là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa, con người Việt Nam. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; nêu cao ý chí độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất.

Đồng thời, phải tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng quân đội và công an chính quy hiện đại; nâng cao cảnh giác, kịp thời phát hiện âm mưu, thủ đoạn chống phá của kẻ thù; chủ động ngăn chặn từ sớm, từ xa những hành động chiến tranh của địch; giữ vững độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia và biên giới lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Trong điều kiện hiện nay, để bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, cần tập trung vào các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu là:  Kiên định con đường “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ lịch sử mới.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế. Trong đó, phải phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị kết hợp với sức mạnh thời đại, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tể để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, nền văn hóa và lợi ích quốc gia, dân tộc.

Phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, vai trò của khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo để đất nước ta phát triển nhanh, bền vững hơn. Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thúc đẩy và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế; phát huy sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, tạo nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng kẻ thù, đồng thời giải quyết những thách thức, khó khăn và sự chống phá của các thế lực thù địch. 

Sông Côn

Chuyên mục khác