Tập trung lãnh đạo giải quyết vấn đề bức xúc, nổi cộm

11/03/2017 16:23

​Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Thành ủy Kon Tum xác định việc quan trọng cần làm trước tiên là tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm.

Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, cùng với việc nghiêm túc xây dựng kế hoạch học tập, Thành ủy Kon Tum chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đẩy mạnh việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân về tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sau các lớp học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW, đến nay, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy Kon Tum đã nghiêm túc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền các nội dung đã được tiếp thu đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức và thống nhất cao về hành động.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp từ thành phố đến cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện phù hợp với thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch công tác hàng năm để chỉ đạo triển khai thực hiện.

Thành ủy Kon Tum chú trọng bố trí. luân chuyển cán bộ phù hợp, đáp ứng yêu cầu công việc. Ảnh: T.Q

 

Thành ủy chỉ đạo rà soát, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và định kỳ đánh giá đúng thực chất kết quả việc thực hiện”. Theo đó, các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cá nhân.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, Thành ủy cũng đã chỉ đạo đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Nghị quyết Đại hội XV Đảng b tỉnhNghị quyết Đại hội XI Đảng bộ thành phố, .

Bà Nguyễn Thị Thái Bình – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Kon Tum cho biết, việc lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo giải quyết được xác định là nội dung đột phá trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII.

Theo đó, những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm được Thành ủy tập trung lãnh đạo giải quyết dứt điểm, gồm: những vấn đề liên quan đến công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại; hoạt động quản lý tài nguyên, khoáng sản, môi trường; việc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ và xây dựng nông thôn mới; việc tăng cường kỷ luật ngân sách, xử lý có kết quả tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản và nợ đọng thuế trên địa bàn thành phố; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; đẩy mạnh và thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý trật tự giao thông đô thị, kiềm chế tai nạn giao thông...

Cũng theo bà Nguyễn Thị Thái Bình, để triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh, Thành ủy đã và đang đẩy mạnh triển khai thực hiện cải cách hành chính trong Đảng; chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; chấm dứt tình trạng liên hoan, gặp mặt với động cơ không trong sáng; nghiêm cấm việc lợi dụng tổ chức giao lưu, chúc mừng ngày truyền thống, cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm; rà soát, xử lý, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức các trường hợp suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản, thu nhập và giải trình việc tăng, giảm tài sản của cán bộ, đảng viên; thực hiện việc tiếp nhận thông tin của nhân dân dưới mọi hình thức về những vấn đề liên quan đến suy thoái đạo đức, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên để xử lý kịp thời; thực hiện nghiêm túc việc điều động, luân chuyển cán bộ theo đúng quy định của Đảng...

Tú Quyên

Chuyên mục khác