Tạo chuyển biến sau 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của huyện Ia H'Drai

16/05/2023 13:01

Nhờ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, trên địa bàn huyện Ia H’Drai không ngừng được phát huy; tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng khoa học, hiệu quả; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Huyện ủy Ia H’Drai đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm và kế hoạch sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị và các mặt của đời sống xã hội; chú trọng lựa chọn những nội dung trọng tâm, đột phá để tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện; thường xuyên chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thật sự gương mẫu, đi đầu, nắm chắc và sâu sát lĩnh vực, địa bàn được phân công, phối hợp tốt trong công tác, chủ động triển khai công việc được giao theo thẩm quyền, sáng tạo trong tham mưu, đề xuất, đổi mới cách nghĩ, cách làm, không né tránh trách nhiệm, bỏ sót nhiệm vụ, theo đuổi mục tiêu đến cùng, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền khó khăn, vướng mắc, không để ách tắc, trì trệ công việc, với tinh thần “ngày hôm sau phải tốt hơn hôm trước”, “tháng sau phải tốt hơn tháng trước”.

Những tập thể, cá nhân ở huyện Ia H’Drai được biểu dương khen thưởng trong học tập và làm theo Bác. Ảnh: D.Đ.N

 

Đồng thời, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với phát triển công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ; nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững; thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”; thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng kết cấu hạ tầng; phát huy giá trị, bản sắc văn hóa dân tộc gắn với xóa bỏ các hủ tục; tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã căn cứ vào nội dung Chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm của tỉnh và tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương để lựa chọn những vấn đề trọng tâm, đột phá, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương; gắn việc học Bác với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Qua 2 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, toàn huyện đã xây dựng được 31 mô hình hay, cách làm hiệu quả, các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, điển hình như: Đảng bộ huyện duy trì thường xuyên việc tổ chức chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ vào sáng thứ hai, tuần đầu của tháng, nội dung sinh hoạt được thực hiện theo chủ đề, chủ điểm về tư tưởng, giá trị, ý nghĩa của đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh với nội dung ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu để mọi người đều có thể học tập và tổ chức làm theo đạt hiệu quả; cán bộ, đảng viên, công chức trong huyện thực hiện nhiệm vụ, công việc với tinh thần “ngày hôm sau phải tốt hơn hôm trước”, “tháng sau phải tốt hơn tháng trước”; Chi bộ Văn phòng Huyện ủy triển khai mô hình trao tặng bò cái sinh sản cho gia đình khó khăn; Chi bộ Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội với mô hình trao tặng heo cái sinh sản...

Nhờ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị không ngừng được phát huy; thể hiện tác phong công tác, làm việc sâu sát cơ sở, gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng khoa học, hiệu quả; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường hơn.

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác