Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng và hành động

07/01/2015 08:22

Trong năm 2014, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được Thành ủy Kon Tum triển khai sâu rộng, tạo chuyển biến cả về tư tưởng và hành động trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; xây dựng đời sống văn hóa…

Đây cũng là nền tảng để thành phố Kon Tum tiếp tục triển khai có hiệu quả chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015.

Học tập và làm theo Bác trở thành nhu cầu tự thân

Đồng chí Nguyễn Thị Thái Bình - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Kon Tum cho biết: Năm 2014, việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị với chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” đã được các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Kon Tum triển khai nghiêm túc, sâu rộng. Mỗi cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên đã xác định rõ yêu cầu vừa cấp thiết vừa lâu dài của việc triển khai Chỉ thị 03-CT/TW, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, thông qua đó góp phần làm tốt hơn công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở. 

Có được kết quả trên, theo đánh giá của Thành ủy Kon Tum, trước hết, công tác tuyên truyền, giáo dục, đặc biệt là triển khai học tập chuyên đề năm 2014 đã được đổi mới mạnh mẽ bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, từ đó tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân.

Các cấp ủy đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị nghiêm túc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên, nhất là việc liên hệ các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt; lựa chọn vấn đề còn tồn tại, hạn chế để tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trọng tâm là khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Qua đó, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm bản thân, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, gương mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác Hồ từ những việc hàng ngày để cấp dưới và quần chúng làm theo.

Có thể nói, học tập và làm theo Bác đã trở thành nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên - đồng chí Nguyễn Thị Thái Bình khẳng định - Từ đó, mỗi người đã có sự chuyển biến về nhận thức, ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân và tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống và làm theo gương Bác. Ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu, xây dựng TCCSĐ trong sạch vững mạnh, thái độ và trách nhiệm phục vụ nhân dân trong giải quyết các công việc hành chính, các hoạt động “làm theo” có chuyển biến tích cực.

Nhiều cách làm hay về học tập và làm theo Bác 

Sau 4 năm triển khai Chỉ thị 03, đến nay, toàn thành phố Kon Tum đã xây dựng được 150 mô hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhiều mô hình mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống, điển hình như mô hình Tổ tự quản thu gom rác ở xã Vinh Quang; mô hình nuôi heo đất, hũ gạo tình thương giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn của phụ nữ các phường Thắng Lợi, Trường Chinh, xã Đăk Năng; mô hình cổng trường an toàn giao thông của Trường THPT Kon Tum; mô hình “Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa là động lực nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS” của Trường TH Võ Thị Sáu; mô hình “Tiếng kẻng học tập” ở các xã Ngọc Bay, Hòa Bình, Đăk Rơ Wa…

Trường TH Võ Thị Sáu xây dựng và thực hiện hiệu quả mô hình "Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá là động lực nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh DSTS. Ảnh: D.N

 

Còn nhiều, rất nhiều những tấm gương khác đang âm thầm tỏa sáng từng ngày với những việc làm cụ thể theo tấm gương Bác Hồ. Những con người bình dị với việc làm nhỏ bé nhưng ẩn chứa ý nghĩa sâu sắc là minh chứng rõ nét cho việc học tập và làm theo Bác, một lần nữa cho thấy ý nghĩa to lớn của cuộc vận động trên vùng đất cực bắc Tây Nguyên này.

Nâng cao chất lượng học tập và làm theo Bác

Năm 2015, thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, Đảng bộ thành phố Kon Tum tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, việc thực hiện Di chúc của Bác trong sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban chấp hành TW Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; có liên hệ với tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và việc thực hiện Quy chế nêu gương, Quy định về những điều đảng viên không được làm...

“Đặc biệt, chúng tôi sẽ quan tâm lựa chọn, xây dựng và phổ biến những cách làm hiệu quả, những mô hình hay trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Chú trọng tuyên truyền, đấu tranh ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực, lệch lạc, nói không đi đôi với làm” - đồng chí Nguyễn Thị Thái Bình khẳng định.

Tin rằng, với nền tảng “học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là nhu cầu tự thân của mỗi người” sẽ có nhiều mô hình hay, cách làm mới tiếp tục xuất hiện, tạo nên những bước chuyển biến mạnh mẽ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội, góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, xây dựng Đảng bộ thành phố Kon Tum trong sạch, vững mạnh.

Tú Quyên

Chuyên mục khác