Sa Thầy: Sơ kết 3 năm thực hiện việc học tập và làm theo Bác

11/04/2024 11:42

Sáng 11/4, Huyện ủy Sa Thầy tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (viết tắt là Kết luận số 01-KL/TW) và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW.

Trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: TVP

 

Đến dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 53 tổ chức cơ sở đảng và các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trên địa bàn huyện.

Trong 3 năm qua (2021-2023), công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm, gắn với thực hiện các nghị quyết về công tác xây dựng Đảng được các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội trên địa bàn huyện Sa Thầy triển khai nghiêm túc.

Trong đó, các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch, văn bản cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện và đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm việc xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW toàn khóa và hàng năm. Đặc biệt, các cấp ủy đảng, chính quyền xác định rõ những vấn đề cần tập trung giải quyết ngay từ cơ sở, không để xảy ra những vụ việc nổi cộm trên địa bàn.

Trong quá trình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Huyện ủy Sa Thầy chú trọng chọn khâu đột phá, tập trung giải quyết, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nhờ đó, xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, nhất là xây dựng ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội.

Hầu hết các đồng chí lãnh đạo các cấp đều nêu cao tính gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Kết luận số 01-KLTW. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm, gắn với thực hiện các nghị quyết về công tác xây dựng Đảng được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc, gắn với đánh giá chất lượng tổ chức và cán bộ, đảng viên.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện Sa Thầy tặng Giấy khen cho 11 tập thể, 27 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện Kết luận số 01-KLTW.

Trần Văn Phúc

Chuyên mục khác