Sa Thầy: Hiệu quả từ học tập và làm theo Bác

20/08/2019 06:06

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Huyện ủy Sa Thầy đã tạo được những chuyển biến quan trọng, xây dựng được những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến... góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Đồng bộ các giải pháp

Theo đồng chí Tống Xuân Liễu - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, để việc thực hiện hiệu quả, Ban Tuyên giáo tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, trong đó đồng chí bí thư cấp ủy chịu trách nhiệm trực tiếp việc thực hiện ở đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị mình.

Qua công tác tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai kế hoạch thực hiện, các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên và nhân dân học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, chi bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn.

Trong quá trình triển khai, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Trường Phổ thông Trung học Quang Trung, Trường Phổ thông dân tộc nội trú Sa Thầy, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện chỉ đạo các trường học trên địa bàn thực hiện tốt việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, học viên; triển khai giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, cuộc sống người dân xã Sa Bình ngày càng được nâng cao. Ảnh: TQ

 

Qua học tập và làm theo tưởng, đạo đức, lối sống của Bác, xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình “nói đi đôi với làm”, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư và nêu cao ý thức tôn trọng nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính trong cơ quan, đơn vị; khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân...

Xuất hiện nhiều điển hình

Điển hình về tập thể học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Chi bộ 2 (Đảng uỷ xã Rờ Kơi)...; điển hình về cá nhân có đồng chí Y Liểng (Bí thư Đảng uỷ xã Ya Xiêr), A Phing (nông dân làng Tum, xã Ya Ly)...

Ở Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, phát huy vai trò lãnh đạo, hàng năm, Chi bộ đã lãnh đạo các cấp hội phụ nữ đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn vào nội dung ký kết giao ước thi đua với nhiều việc làm thiết thực, phù hợp với tình hình đời sống và nhiệm vụ của hội viên như: Vận động chị em thực hành tiết kiệm chi tiêu, xây dựng các “nhóm phụ nữ tiết kiệm”, mô hình “nuôi heo đất”, “hũ gạo tình thương”; xây dựng, sửa chữa mái ấm tình thương... tạo điều kiện cho các chị em có điều kiện phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Ở Chi bộ 2 (Đảng uỷ xã Rờ Kơi), trong những năm qua, Chi bộ lãnh đạo nhân dân trong thôn đoàn kết phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc; xây dựng đoạn đường tự quản “sáng, xanh, sạch đẹp”... Khu dân cư ở đây ngày càng khang trang, sạch đẹp; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và người dân được nâng lên một bước. Trong thôn luôn đảm bảo an ninh trật tự, không xảy ra những vấn đề bức xúc. Tập thể Chi bộ luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.  

Về cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Y Liểng với vai trò của Bí thư Đảng ủy xã Ya Xiêr đã có những nỗ lực trong việc cùng với Đảng uỷ xã cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, nghị quyết của cấp trên thành nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động của xã để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Những đóng góp của đồng chí Y Liểng góp phần làm cho tình hình kinh tế-xã hội ở địa phương có những bước phát triển, đời sống người dân được nâng lên một bước; an ninh chính trị trên địa bàn luôn được giữ vững.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, anh nông dân A Phing (làng Tum, xã Ya Ly) thể hiện những phẩm chất cao quý. Mặc dù trình độ học vấn thấp, nhưng anh chịu khó học hỏi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, vươn lên trở thành một tấm gương sản xuất giỏi ở địa phương. Trong đời sống, A Phing luôn mẫu mực, có nhiều đóng góp về công sức, tiền của trong việc thực hiện cuộc vận động xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư, xây dựng nông thôn mới ở địa phương và vận động người dân cùng thực hiện…

Có thể nói, qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII,  Huyện ủy Sa Thầy đã tạo chuyển biến quan trọng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân tu dưỡng, rèn luyện; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, xây dựng địa phương ngày càng ổn định và phát triển. 

Trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc mỗi tháng chọn từ 1 đến 2 nội dung phù hợp để sinh hoạt. Cấp ủy giới thiệu nội dung chuyên đề sinh hoạt chi bộ, từng đảng viên xây dựng kế hoạch rèn luyện, phấn đấu và báo cáo để chi bộ, đảng bộ theo dõi, giúp đỡ trong quá trình thực hiện. 

Văn Nhiên

Chuyên mục khác