Lời kêu gọi thi đua ái quốc và khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc

11/06/2024 06:41

Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, phát động Cuộc vận động thi đua ái quốc với tinh thần “Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già trẻ, gái trai, bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ tranh đấu trên mặt trận: quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa”…

76 năm trôi qua, tinh thần thi đua ái quốc ấy mãi còn nguyên giá trị như là lời hiệu triệu những trái tim yêu nước, thôi thúc mỗi người, mỗi nhà, mỗi ngành phát huy ý chí tự lực tự cường, năng động, sáng tạo, góp phần vào sự nghiệp đổi mới đất nước.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đánh giá: “Nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, … Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới… Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”, “Đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của quá trình phấn đấu liên tục, bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta”. Để tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới, Đại hội cũng đề ra và yêu cầu trong giai đoạn tới đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải quán triệt trong nhận thức và hoạt động thực tiễn các quan điểm cơ bản, trong đó có “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua Chống Mỹ cứu nước lần thứ 4, năm 1966. Ảnh tư liệu

 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đoàn kết một lòng, tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, tận dụng thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thử thách, chủ động, sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, tăng cường quốc phòng - an ninh, đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững.

Đến nay, đã là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt trong đó, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được triển khai với nhiều mô hình, cách làm hiệu quả. Thông qua các phong trào đó, rất nhiều cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực đã xuất hiện trở thành những tấm gương tiêu biểu, góp phần vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, tạo sức lan toả mạnh mẽ trong cộng đồng, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước trong tất cả các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy nhân rộng ngày càng nhiều những cá nhân, tập thể gương người tốt, việc tốt, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự Đại hội toàn quốc các Chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu tại Việt Bắc, từ ngày 1 đến 6/5/1952. Ảnh tư liệu

 

Ngày 6/2/2024, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND, phát động Phong trào thi đua yêu nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum với chủ đề “Đoàn kết - Trách nhiệm - Chủ động vượt khó - Quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum năm 2024”, trong đó nhấn mạnh: Quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc đổi mới nội dung, hình thức phát động thi đua, bám sát thực tiễn, gắn với việc thực hiện có hiệu quả  việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm; ... thi đua lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm của đất nước, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2024-2030 và Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” gắn với xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp trên địa bàn tỉnh; quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và những năm tiếp theo.

Có thể nói, mục tiêu xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững là một mục tiêu cao đẹp, là sự kết tinh mơ ước, khát vọng bao đời của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà. Vì vậy, để thực hiện được ước mơ đó, cần phải phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tiềm năng, sức sáng tạo của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên tất cả các lĩnh vực. Xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững cũng chính là góp phần hiện thực hoá khát vọng đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lê Minh Phượng

Chuyên mục khác