Lan tỏa phong trào học tập và làm theo Bác tại Kon Rẫy

27/05/2023 06:21

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được huyện Kon Rẫy xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, được triển khai xuyên suốt. Theo đó, các cấp, các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, nhất là ở cấp cơ sở đã có các bước triển khai, cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả tuyên truyền thiết thực.

Ông Đinh Văn Quang - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kon Rẫy thông tin: Giai đoạn 2021-2023, toàn huyện đã tổ chức được 23 hội nghị nghiên cứu, học tập, với tổng số  3.031 cán bộ, đảng viên và quần chúng tham gia. Qua công tác nghiên cứu, quán triệt, 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn huyện đã đăng ký nội dung học tập và làm theo Bác với những việc làm cụ thể, thiết thực.

Quán triệt việc học tập và làm theo Bác qua các Hội nghị. Ảnh: TT

 

Từ đó, việc kết hợp chặt chẽ giữa “học tập” và “làm theo” Bác được các đơn vị triển khai thực chất và đạt những kết quả nhất định. Hằng năm, toàn huyện có 100% tổ chức cơ sở đảng và trên 95,7% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung cam kết trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực đạo đức gắn liền với chức năng, nhiệm vụ được giao. Dựa theo kế hoạch đăng ký phấn đấu của mỗi cán bộ, đảng viên, các đơn vị chủ động đưa vào tiêu chí phù hợp để đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên, công chức hàng năm sát với tình hình thực tế của đơn vị mình.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã tập trung hướng dẫn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

 Các cơ quan, đơn vị tích cực vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước thông qua các cuộc vận động do Trung ương, tỉnh phát động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại Hội nghị Sơ kết thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn, Huyện ủy Kon Rẫy đã khen thưởng 5 tập thể, 10 cá nhân tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu về học tập và làm theo Bác. Ảnh: T.T


Ông Đinh Văn Quang cho biết: “Học tập”, “làm theo” và “nêu gương” là ba nội dung cốt lõi, trọng tâm trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW được huyện Kon Rẫy triển khai. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên có trách nhiệm thực hiện nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương. Trong đó, đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Để làm tốt việc học tập và làm theo Bác, huyện Kon Rẫy đặc biệt chú trọng trong công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trên địa bàn. Huyện tích cực triển khai tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet và mạng xã hội (qua tài khoản zalo, facebook của nhóm, cá nhân), hệ thống truyền thanh, trang thông tin điện tử của huyện. Đồng thời, các nội dung học tập và làm theo Bác thường xuyên được lồng ghép tại các hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên và sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội.

Trong thời gian đến, Huyện ủy Kon Rẫy tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW; phát huy sự sáng tạo, năng động của cấp ủy đảng các cấp trong quá trình triển khai thực hiện; nêu cao tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Đồng thời, Huyện ủy tiếp tục xác định các nội dung đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Theo đó, nhằm đưa việc  học tập và làm theo lời Bác luôn gắn liền với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tất Thành

Chuyên mục khác