Kon Tum thực hiện Di chúc của Bác

15/10/2019 13:10

Thực hiện Di chúc của Bác và mục tiêu của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh tạo được dấu ấn quan trọng trong hành trình đổi mới và phát triển. Đây là cơ sở, là nền tảng quan trọng để tỉnh ta tiếp tục phát triển mạnh hơn nữa trong những năm đến.

Trước lúc đi xa, Bác Hồ để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta bản Di chúc thiêng liêng, một văn kiện kết tinh tư tưởng, văn hóa, trí tuệ, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một bậc vĩ nhân.

Di chúc là tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Tổ quốc, nhân dân và sự nghiệp cách mạng, là công trình lý luận về xây dựng và củng cố đảng cầm quyền, là tác phẩm bàn về xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, là phác thảo lý luận sự nghiệp đổi mới, phản ánh sâu sắc những trăn trở, tâm huyết của vị lãnh tụ “chỉ biết quên mình cho hết thảy”. 

Tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Di chúc gắn với 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được tổ chức vào ngày 2/10 vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khẳng định, cùng với phong trào cách mạng của cả nước, Đảng bộ tỉnh Kon Tum lãnh đạo cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết kháng chiến, giành chính quyền, giải phóng hoàn toàn tỉnh vào ngày 16/3/1975, góp phần quan trọng vào thắng lợi của Chiến dịch Mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau giải phóng, Đảng bộ tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh lao động sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, tiếp tục sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn. 

Hội nghị đánh giá kết quả 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Ảnh: VN  

 

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, thực hiện di huấn của Người, 50 năm qua, Đảng ta đã không ngừng lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, làm cho tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh - nhân tố quan trọng, quyết định thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đối với tỉnh Kon Tum, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền luôn được coi trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của Đảng bộ và chính quyền địa phương. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ tỉnh quan tâm phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng; đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí và sử dụng cán bộ; gắn việc xây dựng tổ chức đảng, đảng viên với việc kiểm tra, giám sát, thực hành dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, giữ vững truyền thống đoàn kết thống nhất trong Đảng, bảo đảm các tổ chức đảng, đảng viên và hệ thống chính trị hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật.

Phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ đảng được đổi mới, bám sát nghị quyết, quy chế, quy trình, chương trình, kế hoạch, hướng về cơ sở, sát dân, sát việc; đề cao trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân; sử dụng có hiệu quả kênh báo chí làm phương tiện phục vụ lãnh đạo...

Trong quá trình xây dựng và phát triển, đến nay, Đảng bộ tỉnh có 15 đảng bộ trực thuộc, 671 tổ chức cơ sở đảng với 28.087 đảng viên. Để các tổ chức đảng, đảng viên nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, Đảng bộ tỉnh thường xuyên quan tâm giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và chăm lo bồi dưỡng lý luận chính trị, đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ.

Dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ tỉnh trên các lĩnh vực, trong những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều bước phát triển. Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn tỉnh (GRDP) hằng năm tăng trưởng tương đối khá, bình quân giai đoạn 2016-2018 đạt 8,78%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng các ngành nông, lâm, thủy sản. Năm 2018, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 2.808 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 37,5 triệu đồng/năm. Công tác xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả; an sinh xã hội được thực hiện đồng bộ, kịp thời. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định; đối ngoại được quan tâm mở rộng. Đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng được nâng lên. 

Thực hiện tốt Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh tạo được những dấu ấn quan trọng trong hành trình đổi mới và phát triển. Đây là nền tảng quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh bước vào thời kỳ cách mạng 4.0 và vững bước đi lên.        

Văn Nhiên

Chuyên mục khác