Kon Plông: Chuyển biến giữa việc học tập và làm theo Bác

25/05/2023 13:09

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông triển khai đồng bộ các hoạt động, gắn kết hợp chặt chẽ giữa việc học tập và làm theo Bác với phương châm “nói đi đôi với làm”, góp phần tạo ra chuyển biến tích cực ở địa phương.

Đồng chí Võ Kim Thạch- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kon Plông cho biết: Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, trong 2 năm qua (5/2021-5/2023), Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đẩy mạnh triển khai thực hiện việc học tập và làm theo Bác. Trong đó, tập trung giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm và bức xúc, nổi cộm, các vấn đề người dân quan tâm; gần dân, sát dân, lắng nghe nhân dân, nói đi đôi với làm; tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân và các doanh nghiệp. Đồng thời, chỉ đạo việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, thực hiện tốt quy chế một cửa, một cửa liên thông; đẩy mạnh thực hiện quy chế văn hóa công sở và đạo đức công vụ; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước.

Mô hình trồng cây hoa quả xứ lạnh tại Trung tâm Dịch vụ Nông-Lâm nghiệp huyện Kon Plông. Ảnh: T.V.P

 

Các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện bổ sung nội dung học tập và làm theo Bác theo chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm của tỉnh. Trong đó, kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), Kết luận số 21-KL/TW (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác bằng các giải pháp cụ thể, quyết liệt, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, xác định cụ thể những khâu đột phá của địa phương, đơn vị để kịp thời phát hiện và giải quyết có hiệu quả những vấn đề trọng tâm. Trong quá trình thực hiện, bí thư cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân trên địa bàn mình lãnh đạo, quản lý; trực tiếp thực hiện việc tiếp công dân theo định kỳ hoặc đột xuất và tổ chức đối thoại với nhân dân khi cần thiết.

Để việc kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo Bác được thực chất và có kết quả, các tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn huyện xây dựng kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo Bác với nội dung cam kết trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực đạo đức gắn liền với chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời đưa vào tiêu chí để đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên, công chức hàng năm.

Đặc biệt, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tập trung hướng dẫn việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên của cơ quan, đơn vị và của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên gắn với thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, qua đó, tích cực vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Cụ thể, Đảng ủy xã Đăk Ring với các mô hình nuôi cá niêng kết hợp với vịt xiêm, gà phát triển tốt và làm vườn ươm, nuôi ong lấy mật, lò đốt rác tại các thôn trong xã; Đảng ủy xã Pờ Ê với các mô hình chăn nuôi heo, trồng cây ăn quả; Đảng ủy thị trấn Măng Đen với mô hình lúa sạ thẳng; Đảng ủy xã Hiếu với các mô hình nuôi heo địa phương kết hợp với vịt xiêm, nuôi trâu sinh sản; Đảng ủy xã Đăk Tăng với các mô hình trồng cây hồng đẳng sâm, nuôi dúi, nuôi trồng thủy sản trên lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum hiệu quả.

Mô hình bán trú dân nuôi của Chi bộ Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Đăk Tăng. Ảnh: TVP 

 

Nhờ kết hợp chặt chẽ giữa việc học tập và làm theo Bác, đến nay, toàn huyện có 50 mô hình (13 mô hình duy trì từ năm 2021 đến nay và 37 mô hình xây dựng từ năm 2022 đến nay). Các mô hình này có sự liên kết theo chuỗi giá trị gắn với Đề án mỗi xã 1 sản phẩm đã thực sự tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư, qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kon Plông Y Thị đánh giá: Qua 2 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01- KL/TW, các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đã xác định việc học tập và làm theo Bác là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân. Qua đó, các địa phương xây dựng được nhiều mô hình tiêu biểu để nhân rộng và các tổ chức, cá nhân xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương, cấp trên làm trước để cấp dưới làm theo. Đồng thời, nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ sở được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, tạo sự chuyển biến rõ nét trong cán bộ, đảng viên về tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân. Đây là những yếu tố quan trọng góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Trần Văn Phúc

Chuyên mục khác