Học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao

20/01/2024 13:08

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị được giao và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lựa chọn những nội dung trọng tâm, đột phá để tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện, như ban hành các nghị quyết, chỉ thị chuyên đề về đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với phát triển công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ; nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; nâng cao chất lượng giáo dục; phát triển du lịch.

Quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”; thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng kết cấu hạ tầng và chỉnh trang đô thị; phát huy giá trị, bản sắc văn hóa dân tộc gắn với xóa bỏ các hủ tục, tập tục lạc hậu; tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả.

Theo đó, cấp ủy các cấp đã tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm gắn với chương trình, kế hoạch công tác hàng năm và kế hoạch sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, cơ quan.

 
Đồng chí A Pớt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: DN

 

Cấp ủy các cấp đã căn cứ nội dung chuyên đề toàn khóa, chuyên đề của tỉnh và tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lựa chọn những vấn đề trọng tâm, đột phá trên các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, giữ vững quốc phòng, an ninh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Đặc biệt, đã chú trọng gắn học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị; tổ chức sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” và đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung các tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đưa nội dung sinh hoạt chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2021, 2023 của tỉnh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, chi đoàn, chi hội, khu dân cư để lãnh đạo thực hiện thường xuyên.

Hàng quý, cấp ủy cơ sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề của tỉnh. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong công việc, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Kết quả là kinh tế - xã hội của tỉnh trong hơn 2 năm qua tiếp tục có bước phát triển, tạo đà phấn đấu hoàn thành mục tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Trong đó, riêng năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) (theo giá so sánh 2010) ước khoảng 18.938,78 tỷ đồng, đạt 97,62% kế hoạch, tốc độ tăng trưởng 7,32%, đứng thứ 22 cả nước và đứng nhất khu vực Tây Nguyên; GRDP bình quân đầu người khoảng 58,42 triệu đồng, đạt 102,49% kế hoạch, tăng 5,82 triệu đồng so với năm 2022 (52,6 triệu đồng). Tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,01%, tương ứng giảm 5.693 hộ; đến cuối năm 2023 toàn tỉnh còn 10.247 hộ nghèo, chiếm 6,85%.

Toàn tỉnh hiện có 48 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, trong đó có 42 xã đã được công nhận (4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu) và 6 xã đang được đề nghị công nhận theo quy định; có 21 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 32 thôn (làng) vùng đồng bào DTTS đạt chuẩn nông thôn mới .

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được duy trì thực hiện, toàn tỉnh có 186 sản phẩm OCOP còn hiệu lực (1 sản phẩm 5 sao, 6 sản phẩm đạt tiềm năng 5 sao đang đề nghị Trung ương đánh giá).

Công tác an sinh xã hội được thực hiện đồng bộ, kịp thời. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị được tăng cường, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của Đảng bộ và chính quyền địa phương.

Có thể khẳng định, việc gắn học tập và làm theo Bác với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động đã tạo động lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, góp phần đưa kinh tế-xã hội của tỉnh ngày càng phát triển, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.               

Dương Nương

Chuyên mục khác