Đoàn kết là cội nguồn sức mạnh

02/09/2023 06:06

Bài học lớn trong suốt quá trình phấn đấu thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là không ngừng giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam- Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân và của dân tộc Việt Nam, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của toàn Ðảng và toàn dân ta.

Ngày 2/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, để lại bản Di chúc lịch sử cho toàn Đảng và toàn dân ta với tấm lòng yêu nước, thương dân vô hạn.

Trong Di chúc, Bác căn dặn: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

54 năm qua, kể từ ngày Bác đi xa, di huấn của Người luôn là kim chỉ nam, là một trong những nguyên tắc hàng đầu trong xây dựng Đảng, và còn nguyên ý nghĩa thời sự trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Với Kon Tum, sự ra đời của chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ngay trong năm 1930 là sự kiện có ý nghĩa quyết định đến toàn bộ tiến trình phát triển của phong trào cách mạng ở Kon Tum; là kết quả của một quá trình vận động, phát triển tất yếu của phong trào cách mạng tỉnh Kon Tum, từ tự phát đến tự giác, từ chủ nghĩa yêu nước đến giác ngộ cách mạng, đi theo con đường của Đảng Cộng sản.

Người dân các dân tộc tỉnh Kon Tum luôn phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển. Ảnh: H.L

 

Chính hạt giống đỏ ấy đã thổi bùng lên tinh thần đấu tranh bất khuất, kiên cường của nhân dân các dân tộc Kon Tum. Tinh thần ấy được luyện rèn và nhân lên gấp bội khi được ánh sáng cách mạng của Đảng sớm đến với Kon Tum và soi đường, chỉ lối, tạo thêm sức mạnh và niềm tin để nhân dân các dân tộc Kon Tum vững bước trên con đường đấu tranh giành lại độc lập, tự do cho quê hương, cho dân tộc.

Đảng bộ tỉnh đã phát huy cao độ vai trò lãnh đạo toàn quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tham gia kháng chiến chống thực dân pháp, đế quốc Mỹ thành công; cùng cả nước xây dựng xã hội mới-XHCN; tích cực thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

93 năm qua, với 16 kỳ đại hội, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Kon Tum đã đoàn kết, nhất trí, chung sức chung lòng xây dựng quê hương Kon Tum ngày càng giàu đẹp.

Ở từng chặng đường cách mạng, Đảng bộ tỉnh luôn là nơi tập trung tinh thần đoàn kết, tinh hoa, trí tuệ, nhiệt huyết của toàn dân để hoạch định, để mở lối cho một chặng đường phát triển mới, cao hơn, bền vững hơn.

Sau khi thành lập lại (tháng 8/1991), những Nghị quyết Đại hội X, Đại hội XI, Đại hội XII, Đại hội XIII, XIV, XV, XVI của Đảng bộ tỉnh đã cụ thể hóa một cách sát hợp chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng vào tình hình cụ thể của địa phương và đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng.

Phát huy truyền thống kiên cường, dũng cảm, linh hoạt, năng động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã từng bước vượt qua khó khăn, tìm tòi hướng đi mới, phát triển sản xuất - kinh doanh gắn với giải quyết việc làm, chăm lo đời sống nhân dân; thử nghiệm cách làm mới, tư duy mới trên nhiều lĩnh vực, trong đó nổi bật là nông nghiệp, gắn với sản xuất quy mô lớn và ứng dụng công nghệ cao.

Văn hóa- xã hội có nhiều tiến bộ. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hoạt động đối ngoại được tăng cường. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, sau này là Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đổn Đảng và hệ thống chính trị... được triển khai thực hiện hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan toả và tạo được niềm tin trong nhân dân, cán bộ, đảng viên.

Theo đồng chí Y Vêng- nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, gìn giữ sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng chính là xây dựng nền tảng vững chắc cho mọi thắng lợi.

Nếu một cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra tình trạng mất đoàn kết, sẽ ảnh hưởng đến mức độ hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao cho. Ngược lại, nếu xây dựng được sự đoàn kết, thống nhất cao, thì không có nhiệm vụ nào không hoàn thành.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần hiểu rằng, giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí của Đảng, nhưng không phải là “đoàn kết một chiều”. Bác căn dặn: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng”.

Vì vậy, chúng ta ra sức xây dựng và gìn giữ sự đoàn kết, nhất trí nhưng phải có đấu tranh phê bình và tự phê bình, kiên quyết đấu tranh chống nạn quan liêu, tham nhũng; kiên quyết xử lý những trường hợp, những biểu hiện vi phạm đạo đức cách mạng, vi phạm tư cách đảng viên- đồng chí Y Vêng nhấn mạnh.

Thực tế đã chứng minh, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ mà chúng ta dày công xây dựng và gìn giữ chính là nền tảng sức mạnh để chúng ta vượt qua không ít khó khăn, thách thức.

Chúng ta đang bước vào thời kỳ phát triển mới. Sự đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng bộ và toàn dân chính là điểm tựa vững chắc, là động lực tạo nên niềm tin, khí thế mới để toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân Kon Tum vững vàng vượt qua khó khăn, thử thách, tận dụng thời cơ đưa tỉnh nhà phát triển bền vững.

Trong hành trang của chúng ta, không chỉ có những trang sử hào hùng mà còn có bài học sâu sắc “phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.                

Hồng Lam

Chuyên mục khác