Đảng bộ huyện Ia H’Drai: Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

27/11/2022 06:29

Qua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ huyện Ia H’Drai tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân.

Trong năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Ia H’Drai chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, tổ chức đảng trong huyện thực hiện nghiêm và kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên với nhiều hình thức phù hợp.

Theo đó, Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện và duy trì thường xuyên việc tổ chức chào cờ, sinh hoạt tư tưởng dưới cờ vào ngày thứ hai của tuần đầu tháng cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Việc sinh hoạt được thực hiện theo chủ đề, chủ điểm về tư tưởng, giá trị, ý nghĩa của đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh với nội dung ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu để mọi người đều có thể học tập, ghi nhớ dễ dàng và tổ chức làm theo đạt hiệu quả.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thường xuyên, liên tục, Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu gắn với Chuyên đề riêng của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững”. Theo đó, 100% cán bộ, đảng viên đang công tác và sinh hoạt trên địa bàn huyện đều xây dựng bản cam kết, đăng ký nội dung học tập và làm theo Bác.

Báo cáo viên Đảng bộ huyện Ia H’Drai quán triệt các nghị quyết của Đảng. Ảnh: D.Đ.N

 

Việc đăng ký bản cam kết đảm bảo theo định hướng, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Nội dung đăng ký của các cá nhân đã bám sát Chuyên đề riêng của tỉnh, gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đảm bảo trọng tâm, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Qua việc đăng ký bản cam kết và thực hiện đã giúp cán bộ, đảng viên tự giác và thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong trong công tác, sinh hoạt, tạo được sự chuyển biến tốt trong nhận thức và hành động.

Đối với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện nghiêm Quy định số 837-QĐi/HU, ngày 24/4/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện” và  Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cùng các quy định khác của Đảng.  

Đối với đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Chủ tịch UBND huyện và các cấp ủy, chính quyền trong huyện thực hiện nghiêm việc tiếp dân, đối thoại với dân, giải quyết các kiến nghị, phản ánh của nhân dân. Đến thời điểm hiện tại, trụ sở tiếp công dân của huyện đã tiếp 8 lượt công dân đến kiến nghị; tiếp nhận 8 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân (đã giải quyết xong 6 đơn thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 75%). Các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên đi cơ sở, làm việc với đơn vị, địa phương để nắm tình hình, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc ở cơ sở (có khoảng 200 lượt đi cơ sở và gần 30 lần làm việc với các đơn vị, địa phương) để giải quyết nhiều vấn đề quan trọng, phát sinh trên địa bàn huyện.

Qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 về Chuyên đề toàn khóa của Trung ương “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và Chuyên đề riêng của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững”, Đảng bộ huyện đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân, học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, liên tục, thực chất và hiệu quả.       

Đức Nhuận

Chuyên mục khác