Đăk Hà: Học tập và làm theo Bác chuyên đề năm 2019

07/03/2019 06:20

Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Hà đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện, trong đó yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm và tự giác nêu gương trong học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đăk Hà - Chu Văn Hiền cho biết, đến nay, toàn Đảng bộ huyện đã tổ chức quán triệt xong chuyên đề 2019. Đảng bộ huyện cũng đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy xây dựng và chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề năm 2019 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương; chú trọng xây dựng ý thức gần dân, sát dân, lắng nghe, tôn trọng ý kiến của nhân dân trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn; phát huy dân chủ trong chỉ đạo, điều hành ở địa phương, cơ quan, đơn vị; chăm lo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Huyện ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề năm 2019 cần chú ý các yêu cầu của Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kết hợp với triển khai, thực hiện Kết luận 114-KL/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”, Luật Tiếp công dân, Quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy ý thức tôn trọng nhân dân, dân chủ, chăm lo đến đời sống của nhân dân trong triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính, các chương trình mục tiêu quốc gia…

Đối với Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, Huyện ủy chỉ đạo xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện những nội dung của chuyên đề gắn với sinh hoạt kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành mình; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt; lồng ghép với sinh hoạt văn hoá, văn nghệ; lồng ghép thực hiện chuyên đề với việc thực hiện các quyết định, quy định của Đảng, đặc biệt là Quy định 124-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XII về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”.

Khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo lời Bác. Ảnh: T.Q

 

Việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo lời Bác đối với cá nhân, Huyện ủy yêu cầu đồng chí Bí thư cấp ủy chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang xây dựng kế hoạch cá nhân theo chuyên đề năm 2019 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, sát chức trách, nhiệm vụ được giao; bám sát vào nội dung chuyên đề năm 2019 và kế hoạch của tập thể để xác định rõ từng nội dung cần rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm khắc phục những hạn chế của cá nhân về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, rèn luyện ý thức gần dân, sát dân, lắng nghe, tôn trọng ý kiến của nhân dân, nâng cao trách nhiệm, quyết liệt trong công việc “nói đi đôi với làm”.

Bên cạnh việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo lời Bác, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng nội dung chuyên đề năm 2019 gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; kịp thời biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

Triển khai thực hiện học tập và làm theo Bác chuyên đề 2019, Huyện ủy cũng chỉ đạo UBND huyện và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc lựa chọn các vấn đề trọng tâm, đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết.

Theo đó, đối với UBND huyện, tập trung triển khai chủ trương phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; xây dựng chỉ dẫn địa lý cho thương hiệu Cà phê Đăk Hà và củng cố, nâng cao chất lượng các sản phẩm đặc trưng; hình thành những cánh đồng lớn ứng dụng công nghệ cao; định hướng phát triển cây dược liệu ở những địa phương có điều kiện; tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thị trấn Đăk Hà; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư của các doanh nghiệp vào huyện...

Với các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018 để lựa chọn những nội dung trọng tâm, vấn đề bức xúc, nổi cộm tập trung chỉ đạo thực hiện, tạo sự chuyển biến tích cực trong năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đăk Hà – Chu Văn Hiền cho biết thêm, trong triển khai thực hiện việc học tập và làm theo lời Bác chuyên đề 2019, Huyện ủy Đăk Hà còn đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị.

Theo đó, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy, cơ quan, đơn vị tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ với hình thức phù hợp, tạo thành công việc thường xuyên, thực chất, hiệu quả. Định kỳ hàng quý, cấp ủy, tổ chức đảng phối hợp với thủ trưởng cơ quan thảo luận, trao đổi, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế của cán bộ, đảng viên để chỉ đạo khắc phục. 

Việc liên hệ theo chuyên đề, chọn việc làm theo ở chi bộ, do chi ủy chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện. Từng chi bộ, định kỳ tổ chức sinh hoạt về những nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của chi bộ để đảng viên thảo luận, trao đổi và đề ra phương hướng phấn đấu.

            Tú Quyên

Chuyên mục khác