Đăk Glei học tập và làm theo Bác

25/05/2023 06:52

Sau 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn huyện Đăk Glei đã trở thành việc làm thường xuyên, thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Để việc học tập và làm theo Bác đạt hiệu quả cao, Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Glei ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Chuyên đề riêng của tỉnh năm 2022 về nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững và chuyên đề năm 2023 về tận tâm, tận tụy, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững.

Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Glei quan tâm chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ năng lực, ngang tầm nhiệm vụ. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện của từng tổ chức, đơn vị, địa phương. Trong đó xác định một trong các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng là việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Tuổi trẻ Đăk Glei với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Ảnh: Đ.V

 

Công tác tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW được các cấp ủy đảng, tổ chức đảng, các cấp, các ngành trong trên địa bàn huyện Đăk Glei chú trọng đẩy mạnh, thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Các chi, đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện tuyên truyền các nội dung cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, đảng viên, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng trở nên sâu rộng, nề nếp và hiệu quả.

Các tổ chức cơ sở đảng chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề toàn khóa, hàng năm gắn với xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện và chức trách, nhiệm vụ được giao, coi đây là một tiêu chí quan trọng để nhận xét, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên cuối năm. Đồng thời, tổ chức nghiêm túc các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với tinh thần “tự soi, tự sửa” trong các buổi sinh hoạt chi bộ để thảo luận, kiểm điểm tự phê bình và phê bình.

Ông A Phương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đăk Glei cho biết: Việc học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW gắn với triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước được các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Đăk Glei tích cực hưởng ứng tham gia, tạo sức lan tỏa lớn trong xã hội; xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả và có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế- xã hội; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh.

“Trong thời gian tới, Huyện ủy Đăk Glei tiếp tục chỉ đạo các TCCSĐ lựa chọn xây dựng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong triển khai thực hiện ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đôn đốc thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó chấn chỉnh những thiếu sót, lệch lạc trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện; kịp thời  biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền nhân rộng và nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình, tạo động lực tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần tích cực trong quá trình xây dựng và phát triển huyện Đăk Glei ngày càng tươi đẹp”- ông A Phương khẳng định.         

Đắc Vinh

Chuyên mục khác