Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

09/04/2019 13:04

Trong những năm qua, Đảng bộ thành phố Kon Tum không ngừng tăng cường chỉ đạo việc củng cố, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, xác định đây là nền tảng để thành phố thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xứng đáng là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của tỉnh.

Để xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, Đảng bộ thành phố xác định cần phải tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng; chỉ đạo các chi bộ cơ sở đổi mới phương thức hoạt động và kịp thời nắm bắt, quan tâm, giải quyết những vấn đề bức xúc trong dân; thực hiện tốt công tác cán bộ, công tác phát triển đảng viên...

Đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trong những năm qua, Đảng bộ thành phố đã thực hiện nghiêm túc, quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, chương trình hành động của Thành ủy và triển khai thực hiện có hiệu quả chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác nắm bắt tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội được tăng cường, nhất là các vụ việc nổi cộm, kéo dài; qua đó kịp thời định hướng dư luận xã hội, góp phần tạo thêm niềm tin trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy được Đảng bộ thành phố đặc biệt quan tâm. Từ sau Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2010-2015, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung rà soát, làm thủ tục chuyển giao 8 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy Kon Tum với 315 đảng viên về sinh hoạt tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (theo tinh thần Quyết định số 808-QĐ/TU của Tỉnh ủy về việc chuyển giao tổ chức và đảng viên); chủ động kiện toàn, sắp xếp tổ chức các chi, đảng bộ cơ sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn; thường xuyên quan tâm, xây dựng, củng cố, kiện toàn bổ sung cấp ủy viên tại các tổ chức cơ sở đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 13 - Ảnh TQ

 

Tính từ năm 2009 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập mới 12 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy; sáp nhập 1 tổ chức cơ sở đảng; nâng cấp 1 chi bộ lên thành đảng bộ; đổi tên 3 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy thành lập mới 47 tổ chức đảng trực thuộc đảng uỷ cơ sở, nâng tổng số tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở lên 352 chi bộ.

Cũng từ năm 2009 đến nay, cấp ủy đảng xã, phường đã xóa được 9 thôn, làng chưa có đảng viên, tổ chức đảng và tổ chức đảng còn sinh hoạt ghép. Hiện nay, Đảng bộ thành phố có 183/183 thôn làng, tổ dân phố có chi bộ độc lập, 182/183 chi bộ có đảng viên là người tại chỗ; không có thôn, làng, tổ dân phố trắng hoặc tái trắng đảng viên; có 204 chi bộ có chi ủy với 557 cấp ủy viên và 372 bí thư chi bộ; có 3/183 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và 47/183 trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên; kết nạp được 1.823 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 5.411 đồng chí.

Thành phố cũng đã triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về "tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức", Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Đến nay, thành phố đã thực hiện xong chủ trương Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố; tổ chức lại Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp thành phố Kon Tum; xây dựng Đề án tiếp nhận Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố về trực thuộc UBND thành phố quản lý; thành lập 3 trường tiểu học và trung học cơ sở trên cơ sở sáp nhập 3 trường tiểu học và 3 trường trung học cơ sở; đang thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc như: chuyển giao Trung tâm Công tác xã hội thành phố về Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh; thành lập Ban Quản lý Cụm công nghiệp và Đầu tư xây dựng trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; sáp nhập 13 trường Tiểu học với 13 trường THCS thành 13 trường có 2 cấp là Tiểu học - Trung học cơ sở; chuyển đổi 3 trường mầm non ra ngoài công lập hoặc tự chủ về tài chính…

Để tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Thành ủy xác định tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng; làm tốt công tác định hướng dư luận xã hội đối với những vấn đề mới, bức xúc có sự quan tâm của đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình của Tỉnh ủy, Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, trọng tâm là Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh những trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm; đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận, hướng dẫn cấp ủy cơ sở củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của khối dân vận cơ sở và tổ dân vận thôn, làng, tổ dân phố...

Tú Quyên

Chuyên mục khác