Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu

03/07/2019 13:08

Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4-NQ/TW (khóa XII) gắn với các quy định của Đảng về công tác nêu gương, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, các cấp, ngành trong tỉnh cụ thể hóa bằng nhiều cách làm thiết thực, sáng tạo về nêu gương của người đứng đầu cấp ủy; cũng như bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, năng lực, gương mẫu thực thi công vụ, phục vụ nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, vào sự nghiệp cách mạng.

Để triển khai Nghị quyết Trung ương 4-NQ/TW (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”, Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về  “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 1141-QĐ/TU về “Phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát thường xuyên đối với cán bộ”, Quy định số 11-QĐi/TU về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh”.

Trên cơ sở này, từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định vai trò, trách nhiệm nêu gương của mình; cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao, càng phải gương mẫu và luôn nghiêm khắc với bản thân, giữ gìn hình ảnh, uy tín, phấn đấu trở thành tấm gương sáng về mọi mặt.

Thường trực Tỉnh ủy báo cáo với Đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với các quy định về nêu gương. Ảnh: MT

 

Thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh, hàng năm, các tổ chức cơ sở đảng, địa phương, đơn vị đã hướng dẫn, gợi ý từng cá nhân tự soi xét, tự viết bài thu hoạch, có bản cam kết nghiêm túc về kế hoạch tự khắc phục hạn chế, yếu kém của bản thân; đưa ra giải pháp tự nghiên cứu, rèn luyện, học tập để nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng, kịp thời đáp ứng nhiệm vụ, công tác trong tình hình mới.

Đồng thời, thực hiện các quy định của Đảng về nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, địa phương, đơn vị, Tỉnh ủy còn ban hành Kế hoạch số 97-KH/TU về “Trách nhiệm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”. Theo đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tiến hành đối thoại với người dân thôn Plei Sar, thôn Lâm Tùng (xã Ia Chim, thành phố Kon Tum), lắng nghe và giải quyết đơn xin cấp đất ở, đất sản xuất, tham gia trồng cao su, làm công nhân bảo vệ. Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân định kỳ hằng tháng tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Ở cấp huyện đã thực hiện nghiêm quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa bí thư các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Qua thời gian theo dõi của Tỉnh ủy, việc chỉ đạo sâu sát về thực hiện nêu gương như trên đã giúp từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đến cán bộ đứng đầu sở ngành và đảng viên kịp thời nhận ra những hạn chế, thiếu sót để có biện pháp khắc phục; không có các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đáng chú ý, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng hoặc miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ, đảng viên làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp mà không chờ đến hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác - nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu...

Qua công tác kiểm tra và giám sát, điều đáng mừng là hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Ngược lại, hầu hết cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã cơ bản thực hiện đúng cam kết về nếp sống văn minh nơi công sở; tuân thủ chặt chẽ các quy định của Nhà nước, các quy định của pháp luật về lao động và thực hiện nghiêm Kết luận số 1663-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh”.

Mai Trâm

Chuyên mục khác