“Tự soi, tự sửa” gắn với nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

24/06/2022 06:02

Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị kiểm điểm tự phê bình và phê bình với chủ đề “tự soi, tự sửa” gắn với nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh có 24 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), với tổng số 707 đảng viên. Trong đó, có 8 đảng bộ cơ sở và 16 chi bộ cơ sở, 25 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở; có 2 loại hình TCCSĐ: khối chiến đấu gồm 7 đảng bộ cơ sở (21 chi bộ trực thuộc) và 10 chi bộ cơ sở, khối cơ quan gồm 1 đảng bộ cơ sở (4 chi bộ trực thuộc) và 6 chi bộ cơ sở.

Căn cứ hướng dẫn của các cấp ủy đảng cấp trên, Ban Thường vụ Đảng uỷ BĐBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị kiểm điểm tự phê bình và phê bình với chủ đề “tự soi, tự sửa” gắn với nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022) với sự khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng từ cấp Đảng uỷ BĐBP tỉnh đến các chi bộ. Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh cũng đã hướng dẫn các TCCSĐ về đề cương sinh hoạt quán triệt, nội dung viết bản kiểm điểm “tự soi, tự sửa” đối với đảng viên.

Quang cảnh Hội nghị tại Đảng ủy BĐBP tỉnh. Ảnh: DĐN

 

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình với chủ đề “tự soi, tự sửa” đối với các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy; tổ chức 2 hội nghị học tập, quán triệt với 176 lượt đồng chí là đảng uỷ viên, bí thư, phó bí thư các TCCSĐ, cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị thuộc BĐBP tỉnh. Các cấp uỷ, chi bộ, cơ quan, đơn vị đã tổ chức sinh hoạt 68 buổi với 2.154 lượt cán bộ, đảng viên, quần chúng tham gia, đạt tỷ lệ 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng tham gia.

Đồng thời, 24 TCCSĐ trong toàn Đảng bộ BĐBP tỉnh đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình với chủ đề “tự soi, tự sửa” gắn với nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022) cho 100% cán bộ, đảng viên các chi, đảng bộ trong Đảng bộ BĐBP tỉnh. Các TCCSĐ đã căn cứ nội dung các kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới; kết quả thực hiện bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu của đảng viên trong năm 2022 để đóng góp làm rõ ưu điểm, khuyết điểm của từng đảng viên, yêu cầu biện pháp khắc phục.

 Qua tổ chức đợt sinh hoạt chính trị kiểm điểm tự phê bình và phê bình với chủ đề “tự soi, tự sửa” vào dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022) trong BĐBP tỉnh đã tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chi bộ, cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; quyết tâm triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, xây dựng các cấp uỷ, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị trong BĐBP tỉnh trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh sẽ tiến hành tổ chức kiểm tra, đánh giá đúng thực chất kết quả đợt 2 sinh hoạt chính trị kiểm điểm tự phê bình và phê bình với chủ đề “tự soi, tự sửa” dịp 19/5/2022; chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân; rút kinh nghiệm nghiêm túc trong toàn lực lượng BĐBP tỉnh để thực hiện hiệu quả các đợt sinh hoạt chính trị tiếp theo.

Đồng thời tiếp tục bám sát các hướng dẫn, công văn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Cục Chính trị BĐBP; lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các cấp uỷ, chi bộ, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng uỷ BĐBP tỉnh về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị gắn với nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong BĐBP tỉnh; trọng tâm là dịp kiểm điểm cuối năm: tập trung góp ý vào việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra của tập thể, cá nhân (tại đợt 1 và đợt 2),  kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy BĐBP tỉnh gắn với việc liên hệ đánh giá kết quả thực hiện các kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII đã nêu.

Để đợt sinh hoạt chính trị thật sự có chất lượng, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị; biểu dương những cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt; chấn chỉnh, phê bình những tập thể, cá nhân thực hiện chưa nghiêm túc; gắn kết quả thực hiện đợt sinh hoạt chính trị với sự chuyển biến trong thực tiễn về kết quả thực hiện nhiệm vụ, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác