Tỉnh ủy Kon Tum: Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

19/02/2019 06:22

​Triển khai thực hiện Quy định 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”, ngày 17/1/2019, Tỉnh ủy Kon Tum ban hành Quy định 11-QĐi/TU về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh”.

Để nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, hiệu quả của cán bộ, đảng viên, Tỉnh ủy Kon Tum quy định cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phải nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, Quy định 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương.

Đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tỉnh ủy quy định phải gương mẫu đi đầu: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng Cộng sản Việt Nam; nghiên cứu nắm vững hệ thống các nguyên tắc cơ bản và kiên quyết bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; có lập trường tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, chính kiến rõ ràng trước những vấn đề mới, khó, phức tạp, nhạy cảm; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia-dân tộc và mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng; không làm bất cứ việc gì có hại cho Đảng, cho đất nước và cho nhân dân; lấy ấm no, hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu...

Cán bộ Hội Phụ nữ Kon Plông trò chuyện với phụ nữ thôn Kon Chênh, xã Măng Cành. Ảnh: S.C

 

Trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phải chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả công tác cải cách hành chính, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ; sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi được phân công; tâm huyết, tận tụy với công việc; tích cực giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng kéo dài; chủ động, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống khẩn cấp, đột xuất, bất ngờ trong địa phương, lĩnh vực mình phụ trách; tích cực thực hiện quy định về phân cấp, phân quyền và kiểm soát chặt chẽ quyền lực; chủ động thực hiện chủ trương thí điểm của Trung ương, của Tỉnh ủy, khuyến khích mô hình, cách làm mới, hiệu quả; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tìm tòi, đổi mới, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, ngành, lĩnh vực do mình phụ trách.

Bên cạnh đó, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cần giữ vững nguyên tắc, dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ kế cận; chủ động, tích cực phát hiện, thu hút, trọng dụng người có đức, có tài, khát khao cống hiến; bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp của Đảng, vì lợi ích quốc gia - dân tộc, vì sự ổn định và phát triển của địa phương; không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, nhất là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; nghiêm túc thực hành tự phê bình và phê bình...

Tỉnh ủy cũng quy định rõ, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, bản vị, lợi dụng tập thể để né tránh trách nhiệm hoặc lấy danh nghĩa tập thể thực hiện mục đích cá nhân, nói không nhất quán, nói không đi đôi với làm và nói nhiều làm ít; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa dân, thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân; định kiến với người góp ý, phê bình; trực tiếp, mượn danh hoặc cung cấp tài liệu cho người khác để nói, viết, đăng tin, bài sai sự thật nhằm đề cao tập thể, cá nhân mình hoặc hạ thấp uy tín của tập thể, cá nhân khác dưới mọi hình thức, nhất là trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội; chủ trì tham mưu, ban hành cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền trái chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng hoặc gây thiệt hại đối với lợi ích của Nhà nước, địa phương, đơn vị, tập thể và công dân.

Đồng thời, không được chạy hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy phiếu tín nhiệm; can thiệp không đúng thẩm quyền, trách nhiệm, trái quy định vào công tác cán bộ; đề bạt, bổ nhiệm, bố trí cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, nhất là đối với người nhà, người thân; không tham nhũng, hối lộ dưới mọi hình thức; can thiệp không đúng thẩm quyền, trách nhiệm, trái quy định vào công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đối với việc đề xuất, cho chủ trương, thẩm định, phê duyệt, đấu thầu, chỉ định thầu các dự án, đề án kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh; lãng phí công quỹ, tài sản, phương tiện, nhân lực và thời gian làm việc; tổ chức đoàn đi công tác ở trong và ngoài nước không đúng thành phần, thời gian và nội dung yêu cầu công việc; sống, sinh hoạt, tiêu dùng, giải trí xa hoa, lãng phí...

          Sông Côn

Chuyên mục khác