Tin tưởng và kỳ vọng

22/01/2021 06:09

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25/1 đến 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của đất nước ta. Nhân dịp này, phóng viên Báo Kon Tum có cuộc trao đổi với đồng chí A Pớt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum trước khi Đoàn đi tham dự Đại hội.

Phóng viên: Kính thưa đồng chí A Pớt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh Kon Tum đã bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Xin đồng chí giới thiệu đôi nét về số lượng, cơ cấu thành phần Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội XIII của Đảng?

Đồng chí A Pớt: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 22-25/9/2020 đã bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội XIII của Đảng gồm 15 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu theo quy định. Trong 15 đại biểu chính thức có 03 đồng chí là nữ, chiếm 20%; 05 đồng chí người dân tộc thiểu số, chiếm 33,33%. Về độ tuổi, dưới 40 tuổi là 02 đồng chí, chiếm 13,33%; từ 40-50 tuổi là 06 đồng chí, chiếm 40%; trên 50 tuổi là 07 đồng chí, chiếm 46,67%. Về trình độ chuyên môn, đại học là 09 đồng chí, chiếm 60%; thạc sỹ là 05 đồng chí, chiếm 33,33%; tiến sỹ là 01 đồng chí, chiếm 6,67%. Về trình độ lý luận chính trị, trung cấp là 01 đồng chí, chiếm 6,67%; cao cấp, cử nhân là 14 đồng chí, chiếm 93,33%.

Đồng chí A Pớt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Ảnh: V.P 

 

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết vài nét về tầm quan trọng đặc biệt của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đối với tiến trình lãnh đạo phát triển đất nước trong thời gian tới và những hoạt động của Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum tại Đại hội để đem tiếng nói, tâm tư nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum đóng góp vào sự thành công của Đại hội ?

Đồng chí A Pớt: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Đại hội sẽ đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và đúc kết những thành quả, kinh nghiệm sau hơn 35 năm đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020. Đồng thời, Đại hội XIII của Đảng sẽ quyết định đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với tư duy, tầm nhìn mới. Trong đó, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bảo đảm trên hết và trước hết lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi. Tiếp tục phát triển nhanh và bền vững đất nước; gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hoá, con người Việt Nam, bồi dưỡng sức dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút, trọng dụng nhân tài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; nêu cao ý chí độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng Nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân là những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc.

Với mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định. Phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 là trở thành nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam) là trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập Nước) là trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI và đoàn Đại biểu đi dự Đại hội XIII ra mắt trước Đại hội. Ảnh: V.P 

 

Tham dự Đại hội XIII của Đảng, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum sẽ chấp hành và thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử và Chương trình làm việc Đại hội XIII của Đảng. Với vai trò đại diện cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum, Đoàn sẽ phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp trí tuệ, tâm huyết, tập trung nghiên cứu, thảo luận, tham gia ý kiến thiết thực, có chất lượng vào các văn kiện trình Đại hội. Trong đó, đề nghị Đại hội tiếp tục quan tâm thực hiện các chính sách thúc đẩy phát triển mọi mặt đời sống, kinh tế - xã hội của vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum, nhất là giải quyết tốt vấn đề về đất  ở, đất sản xuất, việc làm đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số; có giải pháp quy hoạch, sắp xếp dân cư, tái định cư, ổn định sản xuất cho các thôn (làng) của các huyện miền núi có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất…; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất về giáo dục, y tế đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số; hoàn thiện cơ bản các thiết chế văn hóa cơ sở, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Phóng viên: Thưa đồng chí, trước khi Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh tham dự Đại hội XIII của Đảng, đồng chí muốn nhắn gửi điều gì đến cán bộ, đảng viên, quân và dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh?

Đồng chí A Pớt: Đại hội XIII của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự được Trung ương Đảng chuẩn bị đảm bảo chặt chẽ, có chất lượng. Trong đó, các văn kiện trình Đại hội được chuẩn bị rất công phu, bài bản, tổ chức lấy ý kiến nhiều lần, trong đó có tổ chức lấy ý kiến nhân dân để từng bước hoàn thiện; qua đó cho thấy các văn kiện Đại hội đã đánh giá khách quan, toàn diện và cụ thể những thành tựu, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; thể hiện quan điểm, chủ trương lớn, giải pháp chủ yếu có tính khả thi cao đối với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp cho giai đoạn 2021-2025 và định hướng phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Công tác nhân sự được tiến hành chặt chẽ, kỹ lưỡng, đảm bảo quy trình quy định.

Qua đây, tôi xin khẳng định rằng: Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trên cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài cùng với sự chuẩn bị chu đáo công tác tổ chức Đại hội, Đại hội XIII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp. Cán bộ, đảng viên, quân và dân tỉnh Kon Tum hãy tin tưởng, kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng sẽ đề ra những định hướng, quyết sách quan trọng, đúng đắn, tạo đột phá cho sự phát triển mạnh mẽ của đất nước; đồng thời Đại hội sẽ lựa chọn những người có phẩm chất, năng lực, uy tín, đạo đức, thể hiện được trách nhiệm đối với đất nước, với nhân dân, với Đảng để bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Phóng viên: Xin chân thành cảm ơn đồng chí.       

Văn Phương (thực hiện)

Chuyên mục khác