Tiếng nói của nhân dân

14/09/2023 06:35

Trong cuộc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, hệ thống chính trị mà Đảng ta triển khai, nhân dân đóng một vai trò hết sức quan trọng.

Ngay từ rất sớm, Đảng ta đã xác định rõ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, hệ thống chính trị là một trong những nguy cơ lớn đe dọa sự tồn vong của Đảng, của chế độ.

Để tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân chủ động, tích cực, tự giác trực tiếp tham gia cuộc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ có hiệu quả, ngày 3/10/2017, Ban Bí thư ban hành Quyết định số 99-QĐ/TW về việc hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Ảnh: S.C

 

Ngày 9/5/2023, Ban Bí thư ban hành Kết luận số 54-KL/TW về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 3/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Kết luận số 54-KL/TW đánh giá, sau 5 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, “Nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về phát huy quyền làm chủ và vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái được nâng lên”. Và “Nhân dân tin tưởng, chủ động và tích cực hơn tham gia đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng”.

Ở tỉnh ta, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản hướng dẫn để cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 99-QĐ/TW cũng như những Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy vai trò, tiếng nói của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” phù hợp điều kiện thực tiễn.

Trong đó có thể kể đến Quy định số 02-QĐi/TU ngày 22/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tại địa phương đã chủ động thông báo công khai rộng rãi và khuyến khích người dân tham gia đóng góp ý kiến, kiểm tra, giám sát về 27 biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên; tạo điều kiện cho nhân dân tham gia đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ các cấp, các ngành.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, bằng những hình thức và cách làm sáng tạo đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân trực tiếp hoặc gián tiếp tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ, đảng viên tại các tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Cũng chính từ hoạt động giám sát, nhân dân đã phát hiện, tố giác những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái, tiêu cực trong tư tưởng, đạo đức, thực thi nhiệm vụ.

Cán bộ luôn gần dân, sâu sát cơ sở. Ảnh: Sông Côn

 

Tuy vậy, chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận, việc phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vẫn còn tồn tại một số hạn chế, thiếu sót.

Đó là, một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa thật sự cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW đầy đủ, kịp thời, bám sát thực tiễn, đặc biệt việc tổ chức thực hiện ở một số nơi còn mang tính hình thức, chưa đi vào thực chất nên chưa đạt hiệu quả cao.

Có lúc có nơi kiến nghị, phản ánh của người dân chưa được xem xét thấu đáo, giải quyết kịp thời. Hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, vẫn còn một số hạn chế.

Một bộ phận nhân dân chưa nhận thức đầy đủ về quyền làm chủ và trách nhiệm của mình trong việc tham gia ý kiến, kiến nghị, góp ý, phản ánh với cấp ủy và chính quyền các cấp về biểu hiện suy thoái, tiêu cực của cán bộ, đảng viên.

Để phát huy hiệu quả tiếng nói của nhân dân trong cuộc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, hệ thống chính trị, các cấp, các ngành cần tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt có hiệu quả Quyết định số 99-QĐ/TW, Kết luận số 54-KL/TW của Ban Bí thư; Quy định số 02-QĐi/TU ngày 22/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Rà soát, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về dân chủ cơ sở, tiếp cận thông tin, về quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện tốt việc đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền với nhân dân. Đồng thời, thực hiện nghiêm quy định tiếp công dân; tiếp nhận, trả lời, giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị chính đáng, hợp pháp cùa công dân và những vấn đề nhân dân quan tâm.

Tạo điều kiện để MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội giám sát theo quy định và kịp thời giải quyết phản ánh, kiến nghị của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội.

Ban hành và thực hiện cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tố giác những hành vi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

Sông Côn

Chuyên mục khác