Tích cực tham mưu kiểm tra, giám sát trong Đảng

11/09/2021 13:14

Đầu năm 2021 đến nay, ủy ban kiểm tra của các cấp ủy đảng trong tỉnh đã tham mưu, phối hợp tích cực với các tổ chức, đơn vị, địa phương triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và yêu cầu của Trung ương, Tỉnh ủy giao. Từ thực tế kiểm tra, giám sát đã kịp thời nhắc nhở, xử lý nghiêm tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Qua đó, tạo dư luận xã hội tích cực, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu quả từ cơ sở.

Thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, từ đầu năm 2021 đến nay, đơn vị đã tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy triển khai công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đảm bảo yêu cầu của Trung ương, Tỉnh ủy đề ra như: Triển khai Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương “về việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp”; kiểm tra tại 03 tổ chức đảng và 03 đảng viên về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Đơn vị đã chủ động phối hợp tích cực với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu thành lập 02 đoàn kiểm tra tại 07 tổ chức đảng, nội dung kiểm tra kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra KT-XH và việc thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và sở, ban, ngành tiếp công dân giải quyết các ý kiến, kiến nghị ban đầu. Ảnh: MT

 

Cùng đó, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành 2 cuộc giám sát ở 05 tổ chức đảng về lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy “về tiếp tục xây dựng các xã đặc biệt khó khăn trong tình hình mới”; chủ trì, cùng các đơn vị khác xây dựng các báo cáo tham mưu Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương Đảng; tăng cường giám sát thường xuyên đối với cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy các cơ quan bảo vệ pháp luật trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc vi phạm về những điều đảng viên không được làm.

Gắn với nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã và đang tổ chức 8 đoàn kiểm tra đối với 13 tổ chức đảng về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, kiểm tra tài chính đảng đối với cấp ủy cấp dưới. Đơn vị còn tiếp nhận, xử lý 27 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và đã thành lập 07 đoàn kiểm tra, giải quyết tố cáo theo quy định; theo dõi thực hiện Kết luận số 1663-KL/TU về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; giúp đỡ tích cực đối với xã kết nghĩa theo Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy (khóa XV).

Bên cạnh công tác tham mưu, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tích cực hướng dẫn việc khảo sát, trao đổi nghiệp vụ, chuyển thông tin để ban thường vụ các huyện ủy chỉ đạo ủy ban kiểm tra, cơ quan trực thuộc nắm bắt, xử lý tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo đúng quy định.

Các tháng đầu năm 2021, ủy ban kiểm tra cấp huyện và cấp cơ sở đã tham mưu cấp ủy triển khai chương trình kiểm tra, giám sát đúng tiến độ và thời gian đã đề ra. Công tác thi hành kỷ luật đối với 60 đảng viên ở một số tổ chức đảng có vi phạm (chủ yếu ở các lĩnh vực Lâm nghiệp từ kiểm tra, kết luận các năm trước chuyển sang và các tháng đầu năm) được thực hiện nghiêm, đúng quy định. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tham mưu công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng theo quyền hạn được giao, đảm bảo yêu cầu, đúng quy chế làm việc. Qua đó, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Mai Trâm

Chuyên mục khác