Thành phố Kon Tum: Tăng cường công tác giám sát trong Đảng

10/05/2019 06:01

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát. Đảng đã xác định: Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng, là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh, ngăn ngừa những biểu hiện tiêu cực trong Đảng.

Thực tiễn cho thấy, từ trước Đại hội X của Đảng, công tác giám sát của Đảng được xác định là nhiệm vụ chung “trong kiểm tra có giám sát”. Điều đó có nghĩa là nhiệm vụ giám sát trong Đảng ở các nhiệm kỳ trước tuy đã làm, nhưng chưa xác định rõ chức trách, chế độ, quy trình, kế hoạch, phương thức, tính nguyên tắc và cũng chưa có lực lượng đảm trách thường xuyên. Đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, công tác giám sát mới được quy định trong Điều lệ Đảng. Và đến tháng 7/2007, Ủy ban Kiểm tra Trung ương mới ban hành 4 hướng dẫn về chức năng giám sát của tổ chức đảng từ chi bộ đến cấp ủy và đến nay, giám sát trong Đảng từng bước đã được cụ thể hóa bằng các quy định, hướng dẫn để tổ chức thực hiện.

Căn cứ các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác giám sát trong Đảng, từ sau Đại hội X của Đảng, Thành ủy và cấp uỷ cấp cơ sở của thành phố Kon Tum đã kịp thời xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng về công tác giám sát. Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp phù hợp với tình hình thực tế, địa phương, đơn vị. Qua đó, nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp về vị trí, vai trò công tác giám sát được nâng lên từ thời điểm này.

Xác định và nhận thức tầm quan trọng công tác giám sát của Đảng, trong 10 năm qua (thời điểm từ khi thị xã Kon Tum được công nhận thành phố Kon Tum), Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xây dựng kế hoạch giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên ngay từ đầu năm, đồng thời tiến hành giám sát theo kế hoạch đề ra.

Nội dung giám sát tập trung vào các lĩnh vực quan trọng, bám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Trong quá trình giám sát, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thực hiện đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục, thẩm quyền giám sát theo quy định. Qua giám sát đã giúp cấp ủy đánh giá đúng tình hình, phát hiện được nhiều vấn đề, nhiều tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện; từ đó, có biện pháp chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời khuyết điểm.

Cùng với giám sát chuyên đề, hoạt động giám sát thường xuyên cũng được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Ban Thường vụ Thành ủy. Theo đó, Thành ủy đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố phụ trách địa bàn (Thành ủy viên phụ trách xã) gắn với trách nhiệm giám sát thường xuyên, theo dõi, nắm bắt tình hình tại địa phương, kịp thời báo cáo những vấn đề bức xúc, phức tạp nảy sinh tại địa bàn phụ trách.

Bên cạnh đó, hàng năm, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành uỷ xây dựng lịch làm việc với tổ chức cơ sở đảng để nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc; diễn biến tư tưởng chính trị trong nhân dân, trong cán bộ đảng viên; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để kịp thời chỉ đạo xử lý và giải quyết. 

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cũng đã thực hiện nghiêm nhiệm vụ giám sát thường xuyên. Tuy số lượng ủy viên còn ít so với yêu cầu nhưng các đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra đều được phân công phụ trách một số tổ chức đảng nhằm thực hiện chức năng giám sát thường xuyên theo quy định.

Đến nay, công tác giám sát của Thành ủy, của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã đi vào nền nếp, đây là một trong những kênh quan trọng để xác định, quyết định kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, góp phần tích cực vào công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Khi chưa có giám sát, nhiệm kỳ 2005-2010, số đảng viên của Đảng bộ bị thi hành kỷ luật là 115 đồng chí với hình thức từ khiển trách đến khai trừ ra khỏi Đảng, trong đó, cán bộ thuộc diện cấp thành phố quản lý 51 đồng chí, cán bộ thuộc diện cấp cơ sở quản lý 64 đồng chí. Khi có giám sát (2009-2019), toàn Đảng bộ thành phố có 117 đảng viên bị thi hành kỷ luật.

Những con số trên minh chứng được tầm quan trọng và tác dụng của hoạt động giám sát trong Đảng. Qua đây, mỗi đảng viên, tổ chức đảng cần phải nhận thức đúng đắn về trách nhiệm cá nhân, về vai trò người đứng đầu tập thể để tăng cường giáo dục, tuyên truyền và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ giám sát trong Đảng bảo đảm có chất lượng, hiệu quả, có tác dụng thiết thực; khắc phục tính hình thức trong thực hiện công tác giám sát.

Để tăng cường công tác giám sát của Đảng, trong thời gian đến, Thành ủy, cấp ủy cơ sở và Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục duy trì và thực hiện tốt công tác giám sát thường xuyên; chủ động nắm chắc tình hình thực tiễn, những vấn đề bức xúc, nổi lên ở địa phương; tập trung một số nội dung, lĩnh vực có liên quan đến các kết luận, quyết định quan trọng của cấp ủy, tổ chức đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên; thực hiện nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm và giám sát đối với những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, nhất là trong quản lý tài chính, tài nguyên khoáng sản; chú trọng làm tốt hoạt động giám sát thường xuyên để làm cơ sở cho việc giám sát chuyên đề.

Kiểm tra, giám sát việc bê tông hóa các tuyến phố ở phường Quang Trung. Ảnh: TQ 

 

Năm 2019, toàn Đảng bộ quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ thành phố đã đề ra, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII của Đảng về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”. Bởi vậy, việc thực hiện công tác giám sát của cấp ủy và của Ủy ban Kiểm tra cấp ủy từ thành phố đến cơ sở sẽ được tăng cường mạnh mẽ từ việc lãnh đạo, chỉ đạo đến tổ chức thực hiện, nhằm phát huy những kết quả giám sát đã đạt được trong hơn 10 năm qua, phấn đấu đưa công tác giám sát thực sự là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ thành phố đề ra, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố Kon Tum lần thứ XII vào năm 2020.

Tú Quyên

 

Chuyên mục khác