Tham mưu tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp

06/01/2021 06:01

Đại hội đảng bộ các cấp tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Công tác thông tin, tuyên truyền; nắm bắt, điều tra, định hướng dư luận xã hội trước, trong và sau đại hội được ban tuyên giáo các cấp tham mưu cấp ủy thực hiện kịp thời, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020 trên lĩnh vực tham mưu cấp ủy tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Trong năm 2020, ban tuyên giáo các cấp trong tỉnh xác định công tác tham mưu tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI tiến tới Đại hội XIII của Đảng là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kế hoạch số 116-KH/TU, ngày 26/11/2019 về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiến hành điều tra dư luận xã hội, nắm tình hình đại hội đảng bộ các cấp; chỉ đạo đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh nắm bắt, tổng hợp, phản ánh kịp thời tình hình dư luận xã hội ở địa phương cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo định hướng tư tưởng kịp thời, hiệu quả; hướng dẫn công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI để triển khai thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ tỉnh; tham mưu ban hành Kế hoạch tổ chức đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu chống phá đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội XIII của Đảng; tham gia, hoàn thành tốt nhiệm vụ do Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh phân công.

Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020 tại đầu cầu tỉnh. Ảnh: Mai Trâm 

 

Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tham mưu cấp ủy chuẩn bị tốt nội dung và tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp mình; tham gia xây dựng văn kiện trình đại hội; hướng dẫn, tổng hợp ý kiến tham gia góp ý dự thảo các văn kiện chính trị của các tầng lớp nhân dân; chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền về đại hội và ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn triển khai thực hiện trên địa bàn.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu chỉ đạo, lãnh đạo, định hướng kịp thời các hoạt động tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng khẩn trương, nghiêm túc. Trong năm 2020, ngoài việc nắm bắt, tổng hợp dư luận xã hội hàng tuần, tháng, quý, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức điều tra dư luận xã hội định kỳ 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm 2020 trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và tổ chức điều tra dư luận xã hội về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025 trên địa bàn toàn tỉnh, với hàng ngàn đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, nông dân, công nhân, sĩ quan, quân nhân, đoàn viên, hội viên… tham gia trả lời phiếu. Qua kết quả nắm bắt, điều tra dư luận xã hội định kỳ và chuyên đề, ban tuyên giáo các cấp đã tham mưu, đề xuất với cấp ủy cùng cấp lãnh chỉ đạo, xử lý những vấn đề phức tạp, nổi cộm, nhạy cảm, nhất là vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh kịp thời, hiệu quả, góp phần vào thành công đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025.

Lê Văn Châu

Chuyên mục khác