Tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện

10/10/2021 06:35

Xác định xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là yếu tố quan trọng để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, những năm qua, Sa Thầy đã chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; gắn công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Huyện ủy Sa Thầy đã tập trung đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể, trong đó chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, lấy tuyên truyền, vận động, thuyết phục làm phương thức quan trọng để thực hiện sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội. Các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã thực hiện sáng tạo các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, đề ra các chủ trương, chính sách phù hợp, tạo được sự thống nhất cao, nhanh chóng đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Trong công tác xây dựng Đảng, Sa Thầy đã chú trọng trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức, nhờ đó các TCCSĐ thường xuyên được củng cố, kiện toàn, vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu ngày càng được nâng lên; tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên được giữ vững, cơ bản đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới. Chú trọng công tác xây dựng các TCCSĐ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; chất lượng hoạt động, vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu ngày càng được nâng lên, đảm bảo là vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; nhiều đảng viên đã thể hiện tính tiền phong gương mẫu, năng động sáng tạo trong công tác, lao động sản xuất, giảm nghèo.

Lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. Ảnh: QT

 

Công tác cán bộ được quan tâm đúng mức, gắn việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng với việc đề bạt, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển. Trong nhiệm kỳ 2015-2020 đã điều động, phân công 13 cấp ủy viên, bổ nhiệm 9 đồng chí, điều động, luân chuyển 39 lượt cán bộ (từ huyện về xã là 7 đồng chí; từ xã về huyện là 5 đồng chí; từ xã này qua xã khác là 11 đồng chí; giữa các phòng, ban, ngành huyện là 16 đồng chí). Đội ngũ đảng viên phát triển mạnh về số lượng, chất lượng ngày càng cao. Trong nhiệm kỳ, các TCCSĐ đã kết nạp mới 483 đảng viên (đạt trên 95 đảng viên/năm), vượt trên 19% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Chất lượng đảng viên và TCCSĐ ngày càng cao. Công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời chấn chỉnh những sai phạm của cơ sở, xử lý nghiêm những tổ chức đảng và đảng viên vi phạm khuyết điểm được chú trọng, đã có tác dụng tích cực trong việc phòng ngừa, giáo dục chung, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Sa Thầy đã triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, gắn với các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; đã tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, đã thúc đẩy mạnh mẽ hơn phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng trong các cơ quan đơn vị và toàn xã hội; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

Cùng với việc chú trọng đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy Đảng, Huyện ủy Sa Thầy đã tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, UBND các cấp và các cơ quan tư pháp. HĐND các cấp được củng cố, kiện toàn, vai trò quyết định và giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ở địa phương được thể hiện rõ nét và hiệu quả hơn. Hoạt động của UBND các cấp có nhiều đổi mới, phong cách, lề lối làm việc, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành được nâng lên; từng bước triển khai có hiệu quả công tác chuẩn hóa cán bộ, cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp bộ máy chính quyền cấp huyện, xã theo quy định. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các tổ chức quần chúng ngày càng được phát huy; bám sát vào nhiệm vụ chính trị của địa phương để tổ chức các phong trào thi đua. Nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều chuyển biến theo hướng bám sát cơ sở, tuyên truyền rộng rãi chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về đại đoàn kết dân tộc, chính sách dân tộc, tôn giáo; bảo vệ và chăm lo lợi ích chính đáng của quần chúng nhân dân; tích cực thu hút, tập hợp, động viên đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững...

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong những năm tiếp theo, Sa Thầy tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, thực hiện đồng bộ các giải pháp để xây dựng huyện Sa Thầy phát triển nhanh và bền vững.

Quang Thắng

 

Chuyên mục khác