Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

05/09/2023 13:12

Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng bộ tỉnh góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, tính tiền phong gương mẫu của mỗi đảng viên; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, quản lý, điều hành của các tổ chức đảng và chính quyền.

Đảng bộ tỉnh có 14 đảng bộ trực thuộc (gồm 10 đảng bộ cấp huyện; 1 đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp; 3 đảng bộ lực lượng vũ trang); 3 ban cán sự đảng và 7 đảng đoàn; 659 tổ chức cơ sở đảng (205 đảng bộ cơ sở, 454 chi bộ cơ sở), có 1.850 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 1 đảng ủy bộ phận với 31.372 đảng viên.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị luôn được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy hết sức chú trọng và tăng cường; chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, tổ chức cơ sở đảng không ngừng được nâng lên; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng ngày càng được tăng cường, góp phần quan trọng trong xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Hội nghị kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh từ sau nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đến nay. Ảnh: DĐN

 

Xác định giáo dục chính trị, tưởng là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức quán triệt và chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc quán triệt, học tập chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cho cán bộ, đảng viên trong  toàn Đảng bộ. Việc thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng góp phần làm cho các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, cũng như trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tính tiền phong gương mẫu; chủ động ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa””, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các Quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương trong toàn Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 43-KH/TU, ngày 18/1/2022 triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW để triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ. Đồng thời ban hành Chương trình số 39-CTr/TU, ngày 6/10/2022 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Đặc biệt, công tác phát triển đảng viên theo phương châm chú trọng số lượng, cơ cấu, chất lượng đảng viên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy hết sức chú trọng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ đã kết nạp 2.892 đảng viên, đạt 57,84% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra; riêng trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn Đảng bộ kết nạp 369 đảng viên mới. Toàn Đảng bộ hiện có 637/756 thôn trưởng, tổ trưởng dân phố là đảng viên, chiếm 84,26%, đạt 97,98% kế hoạch; 360/756 bí thư chi bộ đồng thời là thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố, chiếm 47,62%, đạt 95,24% kế hoạch.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, nên đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn và xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, góp phần làm trong sạch nội bộ Đảng.

Bên cạnh công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng hệ thống chính trị cũng được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy hết sức chú trọng. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội từ tỉnh đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, các cấp ủy đã thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế Đảng ủy, HĐND, UBND và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đảm bảo đúng quy định của Đảng và Nhà nước. Sau khi sắp xếp, các tổ chức trong toàn hệ thống chính trị hoạt động ổn định, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần đóng góp vào sự phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và hệ thống chính trị vững mạnh.

Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và khối dân vận tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp quần chúng theo phương châm hướng các hoạt động về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với mọi hội viên, đoàn viên, nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, nhận rõ, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, an tâm tích cực lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ở cơ sở, các ban công tác Mặt trận, ban chấp hành các chi đoàn, chi hội, tổ an ninh nhân dân và tổ hòa giải ở thôn, tổ dân phố cũng được chú trọng, củng cố, kiện toàn, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; 100% thôn, tổ dân phố đã xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Các thôn, tổ dân phố đã chú trọng đẩy mạnh các hình thức tự quản, xã hội hóa ở cộng đồng dân cư gắn kết với các phong trào khác của các đoàn thể, tổ chức quần chúng, trở thành phong trào tự giác mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần vào xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở thêm vững mạnh.

Tăng cường có hiệu quả công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở giúp cho năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh ở địa phương.

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác