Sa Thầy: Tổng kết công tác xây dựng TCCSĐ và đội ngũ đảng viên

18/10/2021 14:50

Sáng 18/10, Huyện ủy Sa Thầy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đội ngũ đảng viên; đánh giá công tác xây dựng TCCSĐ và đội ngũ đảng viên từ năm 2010 - 2020.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: TN

 

Trong 10 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Sa Thầy đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan cấp trên chủ động triển khai, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tốt công tác xây dựng, củng cố TCCSĐ và xây dựng đội ngũ đảng viên ngày càng vững mạnh, chất lượng hiệu quả công việc nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc triển khai việc xây dựng TCCSĐ và đội ngũ đảng viên. Theo đó, đã kịp thời củng cố, chia tách, thành lập các TCCSĐ theo đúng quy định của Điều lệ Đảng; xây dựng, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc, chương trình công tác, tạo điều kiện để các TCCSĐ lãnh đạo địa phương, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Huyện ủy đã triển khai một số giải pháp đột phá, có hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo như đã tổ chức giao ban bí thư các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy 1 quý/lần; tổ chức “học việc” cho bí thư, chi ủy viên các chi bộ, đảng bộ mới trúng cử lần đầu tại các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy và tại các đảng ủy.

Đến nay, Đảng bộ huyện có 56 TCCSĐ, trong đó có 14 đảng bộ, 42 chi bộ, tăng 7 TCCSĐ so với năm 2010. Tổng số chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở là 141 chi bộ, trong đó 64/64 thôn, làng có tổ chức đảng và đảng viên là người tại chỗ.

Về xây dựng đội ngũ đảng viên, hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, chỉ đạo các TCCSĐ thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên đảm bảo về số lượng và chất lượng. Từ năm 2010-2020, tổ chức 33 lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng cho hơn 2.100 quần chúng, 21 lớp bồi dưỡng dành cho 983 đảng viên mới kết nạp. Qua đó, đã kết nạp 862 quần chúng ưu tú vào Đảng, trong đó có 168 đảng viên nông thôn, 21 đảng viên có đạo; nâng tổng số đảng viên đến cuối năm 2020 trên toàn huyện là 1.792 đảng viên.

Hằng năm, kết quả đánh giá, xếp loại TCCSĐ trực thuộc Huyện ủy đạt 100% hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 90% đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Từ năm 2010-2020, toàn huyện có 93 lượt TCCSĐ được khen thưởng, 38 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền và đưa ra khỏi Đảng 16 đảng viên không còn đủ tư cách.

Hội nghị cũng chỉ rõ nguyên nhân của khuyết điểm, hạn chế, bài học kinh nghiệm và thảo luận đề ra một số giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời, đề ra mục tiêu bình quân hằng năm kết nạp từ 90 đảng viên trở lên, tỷ lệ TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 90% trở lên và đến năm 2025 trên 90% đảng viên là thôn trưởng và 70% bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng, trên 80% quần chúng được tập hợp vào các tổ chức chính trị xã hội.

Trang Nhung

Chuyên mục khác