Phát huy vai trò công tác kiểm tra, giám sát

21/08/2019 06:08

Trong công tác xây dựng Đảng, một trong những nhiệm vụ quan trọng là kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên. Việc làm này nhằm giúp các tổ chức đảng, đảng viên làm việc theo đúng quy định, bảo đảm cho các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đảng viên giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh luôn coi trọng và phát huy vai trò, nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Trên cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, trong những năm gần đây, UBKT các cấp trong tỉnh tham mưu cấp uỷ, chủ trì và triển khai kiểm tra, giám sát; đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng, đảng viên.

Theo UBKT Tỉnh ủy, trong 6 tháng đầu năm 2019, UBKT các cấp tiến hành kiểm tra đối với 8 tổ chức đảng, 14 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó UBKT Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra 3 tổ chức đảng và 4 đảng viên.

Công tác kiểm tra tập trung vào việc xây dựng và chấp hành quy chế làm việc; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; đoàn kết nội bộ; chế độ sinh hoạt Đảng; quản lý tài chính; đấu tranh ngăn chặn các hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển, cất giấu lâm sản trái phép; thu hồi đất, giải phóng mặt bằng tái định cư; giao đất có thu tiền; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện việc thu hút đầu tư xây dựng...

Qua kiểm tra, UBKT các cấp phát hiện 4 đảng viên, 1 tổ chức đảng vi phạm phải xử lý kỷ luật.

Bên cạnh đó, UBKT các cấp tổ chức kiểm tra đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Theo đó, UBKT các cấp tiến hành 20 cuộc kiểm tra/28 tổ chức đảng, trong đó UBKT Tỉnh uỷ kiểm tra 3 cuộc/6 tổ chức đảng.

Qua kiểm tra, UBKT các cấp giúp cho các tổ chức đảng được kiểm tra tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế như nội dung, chương trình kiểm tra, giám sát ở một số tổ chức đảng chưa trọng tâm, sát với thực tế; việc lưu, giữ hồ sơ kiểm tra, giám sát còn những thiếu sót...

UBKT các cấp còn tiến hành giám sát theo chuyên đề. Trong 6 tháng đầu năm nay, UBKT các cấp tiến hành giám sát 30 tổ chức đảng và 22 đảng viên.

Việc giám sát theo chuyên đề tập trung vào những nội dung chủ yếu như: Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập của cán bộ công chức; chế độ ưu đãi đối với người có công với nước; việc chấp hành thông báo, kết luận kiểm tra, thông báo kết quả giám sát năm 2018, 2019; việc thực hiện các quy định về công tác tổ chức, cán bộ; chấp hành quy chế làm việc; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ...

Ủy ban Kiểm tra thị trấn Đăk Hà trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát. Ảnh: HT

 

Qua giám sát, UBKT các cấp thông báo kết quả giám sát, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân của khuyết điểm... giúp cho tổ chức đảng, đảng viên phát huy những ưu điểm và kịp thời khắc phục những thiếu sót, xây dựng giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian đến được tốt hơn. 

Theo đánh giá, từ những nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh triển khai và hoàn thành tốt các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát của cấp uỷ đảng và UBKT các cấp. Các sự việc kiểm tra, giám sát được xử lý thỏa đáng, rõ người, rõ việc tạo hiệu ứng xã hội tích cực.

Trước yêu cầu đặt ra, Thường trực UBKT Tỉnh ủy xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các quy định về công tác kiểm tra, giám sát; chủ động rà soát việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình năm 2019 đảm bảo chất lượng. Trong việc thực hiện nhiệm vụ, chú trọng công tác theo dõi, nắm bắt thông tin để tiến hành kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là ở lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, giải phóng mặt bằng, đền bù tái định cư, quản lý tài chính, quản lý bảo vệ rừng....

UBKT Tỉnh ủy cũng xác định, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kết luận 1663-KL/TU ngày 24/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Chủ động hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cho cấp uỷ và UBKT cấp dưới; tham mưu và triển khai thực hiện tốt việc xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là những trường hợp liên quan đến cán bộ thuộc diện thường trực, ban thường vụ cấp uỷ quản lý và cán bộ quy hoạch nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

UBKT các cấp phối hợp với Ban Tổ chức cùng cấp làm tốt công tác tham mưu, rà soát nhân sự chuẩn bị đại hội đảng cấp cơ sở và cấp huyện; đồng thời chủ động phối hợp, tham mưu về nhân sự UBKT cấp mình nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo về số lượng, từng bước nâng cao về chất lượng...

Văn Nhiên

Chuyên mục khác