Phát huy truyền thống, phấn đấu xây dựng Trường Chính trị tỉnh Kon Tum đạt chuẩn

07/10/2021 13:09

Phát huy truyền thống 30 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ cán bộ, viên chức Trường Chính trị tỉnh Kon Tum không ngừng nỗ lực phấn đấu, hướng đến mục tiêu xây dựng Trường đạt chuẩn theo mức độ 1 năm 2026, tiến tới đạt chuẩn theo mức độ 2 trong năm 2031.
 
 Phát huy truyền thống 30 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ cán bộ, viên chức Trường Chính trị tỉnh Kon Tum không ngừng nỗ lực phấn đấu, hướng đến mục tiêu xây dựng Trường đạt chuẩn theo mức độ 1 năm 2026. Ảnh: Tú Quyên

 

30 năm xây dựng và phát triển

Cách đây 30 năm, ngày 14/10/1991 Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 05- QĐ/TU về việc thành lập Trường Đảng tỉnh Kon Tum. Đến năm 1994, thực hiện Quyết định số 88-QĐ/TW, ngày 05/9/1994 của Ban Bí thư về thành lập trường chính trị cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 447-QĐ/TU, ngày 10/10/1994 về việc thành lập Trường Chính trị tỉnh Kon Tum, trên cơ sở sáp nhập bộ phận Quản lý hành chính của Trường Hành chính - Kinh tế tỉnh vào Trường Đảng tỉnh.

Trường Chính trị tỉnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trường Chính trị tỉnh có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương về lý luận chính trị - hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về một số lĩnh vực khác; tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.

Trong 30 năm qua, Trường đã đào tạo, bồi dưỡng và phối hợp tổ chức mở được 566 lớp/40.959 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn; trưởng, phó phòng ban, ngành, đoàn thể của huyện, thành phố; trưởng, phó phòng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; cán bộ công chức, viên chức là chuyên viên, cán sự và một số đối tượng khác.

Trong đó, Trường đã đào tạo chương trình Trung cấp lý luận chính trị và Trung cấp lý luận chính trị - hành chính được 87 lớp/5.953 học viên; bồi dưỡng các loại hình khác 531 lớp/37.991 học viên; phối hợp các cơ sở đào tạo mở được 34 lớp/2.604 học viên (riêng đào tạo Cao cấp lý luận chính trị 16 lớp/1.399 học viên). Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Trường đã mở 5 lớp bồi dưỡng 161 học viên về công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra Đảng cho cán bộ tỉnh Attapư và Sê Kông của nước bạn Lào, góp phần thực hiện công tác đối ngoại của tỉnh.

Trong giai đoạn 2015 - 2020, Trường Chính trị tỉnh đã đào tạo, bồi dưỡng và phối hợp với các cơ sở đào tạo quản lý được 154 lớp/13.436 học viên, tăng 60 lớp/6.165 học viên so với giai đoạn 2010-2015. Riêng về đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính 35 lớp/ 2.716 học viên, tăng 18 lớp/1.257 học viên so với giai đoạn 2010 - 2015. Ngoài các lớp do Trường đào tạo, bồi dưỡng, Trường phối hợp với Học viện Chính trị khu vực III quản lý 5 lớp Cao cấp lý luận Chính trị, với 443 học viên; phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh quản lý 1 lớp Cao học Xây dựng Đảng, với 40 học viên; phối hợp với Học viện Hành chính quốc gia quản lý 2 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp, với 72 học viên; phối hợp với Đại học Nội vụ cơ sở miền Trung mở 1 lớp Đại học quản lý hành chính, với 103 học viên và nhiều lớp bồi dưỡng ngắn hạn theo yêu cầu của tỉnh.

 

Tiến sĩ Đặng Luận - Hiệu trưởng nhà trường trao đổi nghiệp vụ với cán bộ, giảng viên nhà trường. Ảnh: Tú Quyên

 

Cùng với công tác đào tạo, bồi dưỡng, Trường Chính trị tỉnh đặc biệt quan tâm tới công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn thông qua việc triển khai nghiên cứu đề tài khoa học các cấp. Từ năm 1991-2021, Trường đã thực hiện 5 đề tài cấp tỉnh, 12 đề tài cấp cơ sở và đã nghiệm thu kết quả đạt. Trong đó, riêng giai đoạn 2015- 2020, Trường thực hiện 2 đề tài cấp tỉnh và 11 đề tài cấp cơ sở, thực hiện 46 sáng kiến cấp cơ sở được Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh công nhận.

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, viên chức đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao, trong 30 năm qua, Trường đã cử 33 lượt cán bộ, giảng viên đi đào tạo thạc sĩ và nghiên cứu sinh tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ sở đào tạo khác; cử 17 cán bộ, viên chức đi học cử nhân chính trị và hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị; cử nhiều cán bộ, viên chức giảng viên đi tập huấn về các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ, các chuyên ngành do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ sở đào tạo tổ chức.

Đến nay, trình độ các mặt của đội ngũ cán bộ, viên chức của Trường cơ bản đạt chuẩn. Về trình độ chuyên môn: 2 tiến sĩ, 23 thạc sĩ, 12 cử nhân, 1 trung cấp; về trình độ lý luận chính trị: 20 cao cấp, 13 trung cấp; về ngạch công chức, viên chức: 1 giảng viên cao cấp; 15 giảng viên chính và tương đương, 16 giảng viên và tương đương; 3 cán sự, 2 nhân viên. Bên cạnh đó, Trường có đội ngũ giảng viên kiêm chức là những đồng chí dày dặn kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn và kỹ năng sư phạm tốt hỗ trợ giảng dạy trong lúc đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường còn chưa đảm bảo về số lượng; thường kỳ Ban Giám hiệu nhà trường mời các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến báo cáo chuyên đề cho các lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị, lớp bồi dưỡng chương trình chuyên viên, chuyên viên chính mở tại Trường.

Phấn đấu xây dựng Trường đạt chuẩn

Ngày 19/5/2021, Ban Bí thư ban hành Quy định số 11-QĐ/TW về trường chính trị tỉnh chuẩn. Đây là cơ sở có tính pháp lý để xây dựng trường chính trị chuẩn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới. Nếu Trường Chính trị tỉnh Kon Tum đạt chuẩn, điều này sẽ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh, đạo quản lý, giảng viên; xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ dạy và học và các mặt công tác khác.

 
Để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nhà trường đặc biệt quan tâm cải thiện phương pháp giảng dạy. Ảnh: Tú Quyên 

 

Hiện nay, với các nội dung đánh giá theo 6 tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1, nhà trường tự đánh giá đạt 40/56 nội dung, đạt tỷ lệ 71,42%. Để hiện thực hóa, phấn đấu đến năm 2026 đạt được 100% các tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1, nhà trường cần nỗ lực, quyết tâm cao thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:

Một là, chủ động, kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt Đề án Trường Chính trị tỉnh Kon Tum đạt chuẩn, giai đoạn 2022 - 2026 theo đúng Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn.

Hai là, tập trung phát triển nguồn nhân lực; tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đủ về số lượng, cơ cấu, đảm bảo chất lượng, có bản lĩnh chính trị, tâm huyết, có kiến thức và kỹ năng nghề… đảm bảo điều kiện, tiêu chí của trường chính trị chuẩn. Chú trọng nâng cao trình độ, phát triển năng lực nghiên cứu, chủ động, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, cơ sở.

Ba là, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật phục vụ giảng dạy, nghiên cứu, học tập đảm bảo đầy đủ, đồng bộ; từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Bốn là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng hoạt động giảng dạy, học tập, quản lý và phục vụ rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong nhà giáo. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức, viên chức đi học; theo dõi, đánh giá hiệu quả sử dụng, trưởng thành đối với cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý sau khi được đào tạo, bồi dưỡng ở Trường.

Phát huy truyền thống 30 năm xây dựng và phát triển, với mục tiêu không ngừng đổi mới, phát triển đồng bộ, toàn diện, phấn đấu năm 2026 đạt chuẩn theo mức độ 1, tiến tới đạt chuẩn theo mức độ 2 trong năm 2031, Trường Chính trị tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp thường xuyên của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh và của Ban Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các huyện, thành phố trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho công tác dạy và học cũng như xây dựng cơ sở vật chất nhà trường nhằm góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh, trong đó có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021- 2025 và những năm tiếp theo.

Võ Thanh Bình

Chuyên mục khác