Phát huy hiệu quả công tác thông tin đối ngoại

24/09/2023 13:39

Thông tin đối ngoại luôn được xác định là bộ phận quan trọng trong công tác đối ngoại Ðảng, ngoại giao Nhà nước, ngoại giao nhân dân.

Là một tỉnh biên giới, nằm ở vị trí chiến lược ngã ba Đông Dương, trong vùng lõi Khu vực tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia, nên nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Kon Tum luôn xác định rõ công tác thông tin đối ngoại là một bộ phận quan trọng trong công tác đối ngoại Ðảng, ngoại giao Nhà nước, ngoại giao nhân dân.

Từ đó, đã có những chỉ đạo phù hợp, linh hoạt và hiệu quả trong thực hiện công tác thông tin đối ngoại, góp phần tạo đồng thuận trong tỉnh và tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh có nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện công tác thông tin đối ngoại, như Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND ngày 23/7/2013 về tăng cường công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2013 – 2020; Kế hoạch số 106-KH/TU ngày 7/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị “về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới”; Kế hoạch số 371/KH-UBND ngày 16/2/2023 của UBND tỉnh về công tác thông tin đối ngoại tỉnh Kon Tum năm 2023.

Giao lưu văn hóa Việt Nam - Lào -Campuchia. Ảnh: H.L

 

Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh đã định hướng và cung cấp kịp thời cho các địa phương, đơn vị nhiều tài liệu tuyên truyền về thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và công tác quản lý biên giới trên đất liền. Phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại, tạo điều kiện thuận lợi để báo chí trong và ngoài nước đến tác nghiệp tại tỉnh.

Các cấp, các ngành trong tỉnh đã triển khai có hiệu quả công tác thông tin đối ngoại thông qua các hoạt động đối ngoại, ngoại giao của tỉnh với các nước, các tổ chức quốc tế; đối ngoại nhân dân, đối ngoại quốc phòng; tham gia hoạt động xúc tiến đầu tư, hợp tác phát triển kinh tế, du lịch, giao lưu văn hóa.

Đơn cử như trong 6 tháng đầu năm 2023, Công an tỉnh đã tiếp tục làm tốt công tác duy trì, củng cố, phát triển mối quan hệ truyền thống hữu nghị, hợp tác hiệu quả với Công an các tỉnh thuộc Lào và Campuchia. Thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin với Công an các tỉnh, huyện giáp biên về tình hình an ninh, trật tự của mỗi tỉnh, mỗi nước, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và đảm bảo an ninh khu vực biên giới; tổ chức thăm, tặng quà, chúc Tết cổ truyền các tỉnh bạn; giao lưu thể thao, văn hóa, văn nghệ.

Các cơ quan báo chí truyền thông của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Thông tin, tuyên truyền về các hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân của tỉnh với các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia; thông tin hoạt động ngoại giao, thăm hỏi, học tập kinh nghiệm của lãnh đạo tỉnh tại nước ngoài; việc hợp tác giữa tỉnh Kon Tum với các địa phương của Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia trên thế giới.

Chú trọng tuyên truyền, đấu tranh phản bác thông tin sai trái, tiêu cực phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc và hình ảnh của tỉnh, bảo đảm thông tin tích cực là dòng thông tin chủ đạo trong thông tin về các vụ việc nhạy cảm, phức tạp.

Trường hữu nghị Việt Nam- Lào tại tỉnh Attapư (Lào). Ảnh: HL

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thông tin đối ngoại cũng còn tồn tại một số hạn chế, thiếu sót. Có lúc có nơi thông tin còn thiếu chủ động, chưa thật sự cập nhật, thiếu nhạy bén và chưa phù hợp các đối tượng, địa bàn khác nhau, tính hấp dẫn và thuyết phục của nội dung thông tin chưa cao.

Năng lực, hiệu quả phản bác các thông tin sai trái, thù địch còn một số hạn chế, chưa kịp thời. Việc ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ hiện đại vào hoạt động thông tin để nâng cao hiệu quả của công tác thông tin đối ngoại còn chậm.

Công tác chỉ đạo, phối hợp hoạt động giữa một số cơ quan, đơn vị, các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại chưa thật chặt chẽ, phương thức thông tin chậm được đổi mới.

Ðể tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được cũng như khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác thông tin đối ngoại, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới đòi hỏi những giải pháp đồng bộ hơn, hiệu quả hơn.

Mới đây, ngày 15/9, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3083/KH-UBND  về triển khai thực hiện Kế hoạch số 106-KH/TU ngày 7/8/2023 của Tỉnh ủy. Trong đó xác định rõ thông tin đối ngoại cần đi trước, có tính dự báo cao; kết hợp hài hoà giữa “xây” và “chống”; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh địa phương đến với bạn bè quốc tế.

Muốn như vậy, phải gắn kết chặt chẽ, triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội, giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. 

Không ngừng đổi mới nội dung, đa dạng hoá phương thức thông tin đối ngoại theo phương châm “Chủ động, đồng bộ, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả”. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số để nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Phát huy vai trò của các cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ làm công tác thông tin đối ngoại, đặc biệt là các cơ quan báo chí, truyền thông; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, trong bảo vệ, nâng cao hình ảnh quốc gia, dân tộc, và hình ảnh địa phương, cũng như các giá trị tư tưởng cao đẹp của dân tộc Việt Nam, giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh tới bạn bè quốc tế.

Tăng cường nguồn lực cho công tác thông tin đối ngoại của tỉnh. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại, nhất là đội ngũ cán bộ chuyên trách có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ phẩm chất, năng lực, trình độ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thông tin đối ngoại trong tình hình mới.           

Hồng Lam

Chuyên mục khác