Niềm tin xuân mới

03/02/2018 07:14

​Với truyền thống 88 năm quang vinh của Đảng và những thành tựu nổi bật đạt được trong năm 2017, dưới sự lãnh đạo Đảng bộ tỉnh, nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum vững bước đón năm mới 2018 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất với niềm tin tất thắng...

Tổng kết năm 2017, mỗi người dân Kon Tum đều tự hào rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng bộ tỉnh, chúng ta đã vượt qua nhiều khó khăn một cách vững vàng và bản lĩnh, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Niềm tự hào ấy đang lan tỏa, đang thấm sâu vào đời sống, tạo nên thời cơ mới, vận hội mới trong năm 2018.

Cần phải khẳng định một điều, niềm tin mãnh liệt ấy không phải bắt nguồn từ sự duy ý chí, mà nó được tạo ra từ nền tảng vững chắc của sự phấn đấu không ngừng nghỉ trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum nỗ lực đạt được trong năm qua; dù đây là năm mà tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh gặp nhiều khó khăn, như đánh giá của đồng chí Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017.

Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt và linh hoạt của cấp ủy đảng các cấp, chính quyền địa phương và sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, Kon Tum đã đạt được những bước tiến vững vàng trên mọi lĩnh vực.

Năm 2017 là năm đầu tiên Kon Tum thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà kế hoạch đã đề ra; trong đó có 2 chỉ tiêu quan trọng là tốc độ tăng trưởng kinh tế (9,01%) và thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (hơn 2.257 tỷ đồng) đều vượt mục tiêu đề ra. Kinh tế của tỉnh đang trên đà khởi sắc và phát triển.

Song song đó, chúng ta đã tạo được sức bật mới trong thu hút đầu tư vào tỉnh; phát triển kết cấu hạ tầng; đầu tư, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, sản phẩm chủ lực. Nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương được triển khai tốt, tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác đấu tranh ngăn chặn, xử lý các loại tội phạm được chỉ đạo thực hiện quyết liệt...

Riêng công tác xây dựng Đảng năm 2017 của Đảng bộ tỉnh cũng đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh - đồng chí Y Mửi đánh giá.

Theo đó, đã kịp thời tổ chức và nâng cao chất lượng nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; chủ động, tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; làm tốt công tác rà soát, bổ sung, phê duyệt và đề nghị phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo lộ trình và quy định.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được triển khai tích cực, kịp thời, góp phần ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Công tác dân vận của cả hệ thống chính trị tiếp tục có chuyển biến. Công tác tham mưu tổng hợp và phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy được thực hiện ngày càng tốt hơn...

Toàn Đảng bộ đặc biệt chú trọng công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới. Trong năm, toàn Đảng bộ đã kết nạp 1.335 quần chúng ưu tú vào Đảng, nâng tổng số đảng viên toàn tỉnh lên 26.773 đảng viên; 100% thôn, làng đều có đảng viên, tổ chức đảng.

Tuy nhiên, tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ rõ, bên cạnh kết quả đạt được, chúng ta còn có yếu kém, khuyết điểm cần khắc phục. Đó là việc thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng còn lúng túng, chất lượng chưa cao; nắm bắt tình hình và phát hiện để tiến hành kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm cũng như việc giám sát thường xuyên còn hạn chế…

Nhìn lại để bước tới, việc đánh giá lại những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, từ đó có những giải pháp hiệu quả để thực hiện tốt hơn công tác xây dựng Đảng năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, của tỉnh và xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh là vô cùng cần thiết.

Với quyết tâm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu đề ra trong năm 2018, Đảng bộ tỉnh xác định tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tuyên giáo; thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2018 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, sai trái, phản động, âm mưu hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của các bộ, đảng viên và nhân dân về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ, kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, công tác dân vận, nội chính…

Theo đồng chí Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ngay từ những ngày đầu tiên của năm 2018, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy cần tập trung triển khai có hiệu quả chương trình của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), trong đó trọng tâm là Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” gắn với tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng; thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra, trọng tâm là công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, đơn vị; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong hệ thống chính trị; triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng- đồng chí Y Mửi nhấn mạnh.

Tú Quyên

Chuyên mục khác