Nâng cao chất lượng hoạt động của các TCCSĐ và tổ chức đảng

05/10/2022 13:02

Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và tổ chức đảng (TCĐ) chính là tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Ngày 8/8/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU “về nâng cao chất lượng hoạt động của TCCSĐ và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở”. Qua việc thực hiện Nghị quyết này, tính đến thời điểm hiện tại, toàn Đảng bộ tỉnh có 665 TCCSĐ (trong đó có 209 đảng bộ cơ sở; 456 chi bộ cơ sở)  với 1.867 TCĐ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Trong những năm qua, các đảng bộ, chi bộ không ngừng nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và năng lực lãnh đạo.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU, trong 9 tháng đầu năm 2022, các chi bộ luôn duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ, nội dung và các bước tiến hành sinh hoạt theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các chi bộ đã làm tốt công tác chuẩn bị nội dung, phát huy được trí tuệ của tập thể đảng viên trong việc đề ra các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của chi bộ; gắn thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Qua đó đã kịp thời ngăn chặn biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, củng cố mối đoàn kết thống nhất trong đảng bộ, chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, TCĐ và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Quang cảnh Hội nghị đánh giá công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2022. Ảnh: D.Đ.N

 

Các cấp ủy thường xuyên kiện toàn, phân công nhiệm vụ, phát huy tốt vai trò của các tổ cấp ủy viên phụ trách địa bàn để nắm tình hình ở cơ sở; ban thường vụ cấp ủy cấp huyện phân công 451/451 đồng chí cấp ủy viên phụ trách các TCCSĐ trực thuộc (đạt 100%); các đảng ủy xã, phường, thị trấn phân công 1.452/1461 đồng chí cấp ủy viên phụ trách các chi bộ trực thuộc (đạt 99,38%). Qua việc phân công phụ trách địa bàn, các TCCSĐ, các đồng chí cấp ủy viên kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc và kiến nghị chính đáng của đảng viên, quần chúng nhân dân ở cơ sở.

Bên cạnh đó, các cấp ủy, chi bộ triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác rèn luyện, quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên. Phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nghị quyết của các cấp ủy đảng gắn với thực hiện có hiệu quả công tác rà soát đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, làm trong sạch nội bộ Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Các cấp ủy, chi bộ nơi đảng viên công tác đã chủ động liên hệ cấp ủy, chi bộ nơi đảng viên cư trú để giới thiệu đảng viên đang công tác về giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú theo đúng quy định. Đến nay, 100% đảng viên thuộc đối tượng quy định đều được giới thiệu về nơi cư trú; đảng viên được giới thiệu phát huy tốt vai trò gương mẫu, có nhiều đóng góp, tham gia xây dựng TCĐ, chính quyền, đoàn thể và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Việc thành lập, củng cố TCĐ ở thôn, tổ dân phố gắn với đẩy mạnh chăm lo công tác kết nạp đảng viên được quan tâm. Các cấp ủy đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng của TCCSĐ và đội ngũ đảng viên; trong đó thường xuyên chú trọng đến việc xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng TCĐ ở thôn, tổ dân phố. Đến nay, trong toàn Đảng bộ tỉnh có 756/756 thôn, tổ dân phố đã có TCĐ với 12.781 đảng viên.

Công tác phát triển đảng viên được chú trọng về chất lượng, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 478 đảng viên mới (số liệu được tính đến ngày 30/6/2022), đạt 47,8% so với chỉ tiêu năm 2022 (trong đó có 161 đảng viên mới được kết nạp vào Đảng ở thôn, tổ dân phố), nâng tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ tỉnh lên đến 30.637 đồng chí. Có 604/756 thôn trưởng, tổ trưởng dân phố là đảng viên, chiếm 79,89%, đạt 93,99% kế hoạch đề ra; 317/756 bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng, tổ trưởng dân phố, chiếm 41,93%, đạt 93,18% kế hoạch đề ra.

Qua triển khai thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU, chất lượng hoạt động, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ, TCĐ trong toàn Đảng bộ tỉnh ngày càng được nâng lên. Các TCCSĐ, TCĐ và đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh đã thể hiện được vai trò, trách nhiệm của mình vào thực hiện nhiệm vụ chức trách được giao trong quản lý, điều hành chính quyền và các cơ quan hành chính, kịp thời giải quyết các công việc của nhân dân trên địa bàn, góp phần quan trọng trong xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh.

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác