Nâng cao chất lượng các tổ chức Đảng: Những kết quả nổi bật đầu nhiệm kỳ đến nay

16/08/2019 06:06

Đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, công tác củng cố và nâng cao chất lượng các tổ chức Đảng trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm đúng mức và đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của từng tổ chức Đảng, góp phần đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới của Đảng bộ tỉnh.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tích cực xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng, nâng cao chất lượng các tổ chức Đảng; từng bước củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ sở.

Theo đó, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa công tác trên như: Nghị quyết 03-NQ/TU về “Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức Đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở”; Chương trình 65-CT/TU về “Thực hiện tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ mới; Chương trình 51-CT/TU và 53-CT/TU thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực”; đẩy mạnh thực hiện Kết luận 1786-KL/TU về “Thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác phát triển đảng viên, tổ chức Đảng ở nơi có ít, hoặc chưa có đảng viên, tổ chức Đảng”; Kế hoạch 13-KH/TU về “Thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ, trẻ, người DTTS đến năm 2020”…

Để các văn bản chỉ đạo trên triển khai thực sự có hiệu quả ở cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, các ban Đảng, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức các đợt tuyên truyền, quán triệt, phổ biến, hướng dẫn từng nội dung, chương trình công tác của Đảng đến cán bộ lãnh đạo các đảng ủy trực thuộc và các huyện ủy, thành ủy, cơ quan, đơn vị, sở, ngành tỉnh…

Mặt khác, căn cứ vào kế hoạch công tác hàng năm, Tỉnh ủy phân công cấp ủy viên phụ trách các địa phương, phải dành thời gian (hàng tháng, quý), bố trí lịch tham dự họp tại tổ chức đảng cơ sở; chỉ đạo các ban Đảng ở cấp ủy cấp trên cơ sở và cấp ủy cơ sở thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện nền nếp và nội dung sinh hoạt; nguyên tắc sinh hoạt, lãnh đạo của chi ủy, chi bộ…

Quang cảnh Hội nghị quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị. Ảnh: MT

 

Đối với các huyện ủy, thành ủy, căn cứ vào các chương trình, kế hoạch, kết luận chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng nhiều đề án, chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng, củng cố các cơ sở yếu kém ở tuyến xã, phường, thị trấn và tận thôn, làng.

Cùng đó, ủy viên của các cấp ủy Đảng còn được phân công về giúp đỡ, sinh hoạt chi bộ ở thôn làng, khu dân cư. Qua đó, các cấp ủy đã kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở, tiếp thu các ý kiến đề xuất của đảng viên và nhân dân để báo cáo cấp trên có thẩm quyền giải quyết tháo gỡ khó khăn; đồng thời uốn nắn, hướng dẫn, định hướng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Cũng từ đây, việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đã từng bước hiệu quả, thực chất hơn; nhất là việc giao nhiệm vụ, đăng ký phấn đấu của từng đảng viên được kiểm tra, giám sát chặt chẽ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cá nhân; góp phần cho chi ủy, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm.

Gắn với nâng cao chất lượng các tổ chức Đảng, đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; chỉ đạo các ban Đảng, các đảng bộ tích cực nghiên cứu, tham mưu kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tạo sự đồng bộ, thống nhất, giảm đầu mối, tránh cồng kềnh, phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm được vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Tiêu biểu như, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy tổ chức sắp xếp, điều chuyển 10 biên chế ở các cơ quan tham mưu trực thuộc về Văn phòng Tỉnh ủy để phục vụ chung cho các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; tổ chức lại các đầu mối trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh; rà soát và giải thể 2 ban chỉ đạo, ban quản lý dự án không hiệu quả. Kết quả, đã giảm được 12 đầu mối trực thuộc các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy và cơ quan thuộc UBND tỉnh, giảm 10 trưởng phòng, 1 phó phòng và 6 biên chế so với trước đây; hoàn thành chủ trương Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị 10/10 huyện, thành phố; thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã; ban hành các đề án thực hiện việc hợp nhất một số cơ quan cấp ủy với cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện...

Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở; trong đó, chỉ đạo các ban Đảng, các tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh ủy, các huyện ủy và thành ủy tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh các hoạt động kết nghĩa, giúp đỡ toàn diện các cấp ủy, tổ chức Đảng ở vùng đồng bào DTTS hoàn thành nhiệm vụ chính trị theo tinh thần Nghị quyết 04 về “Tiếp tục xây dựng các xã đặc biệt khó khăn”. Đồng thời, chỉ đạo quyết liệt các huyện ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục tình trạng thôn/tổ dân phố chưa có tổ chức Đảng, trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố không phải là đảng viên.

Đi đôi với nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Đảng, các cấp ủy, tổ chức Đảng còn coi trọng đào tạo chuyên môn, bồi dưỡng chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo từ cấp tỉnh đến tận thôn làng và đảng viên thuộc diện quy hoạch… với gần 9.621 đối tượng.

Chính nhờ sự tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác nâng cao chất lượng tổ chức Đảng trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, 874/874 thôn, tổ dân phố đều có tổ chức Đảng; 441/874 thôn trưởng/tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên (chiếm 50,46%) và 67/441 bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng/tổ trưởng tổ dân phố (chiếm 15,19%). Tính đến tháng 3/2019, Đảng bộ tỉnh có 684 tổ chức cơ sở Đảng, tăng 1,03% so với đầu nhiệm kỳ và 1.948 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, tăng 8,53%; toàn tỉnh đã kết nạp mới 3.787 đảng viên, nâng tổng số lên 28.087 đảng viên. Qua đây đã nâng cao sự lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, cũng như góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng trong tình hình mới.

Trần Hà

Chuyên mục khác