Kon Rẫy: Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng

23/08/2021 13:04

Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 8/8/2016, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở”, trong 5 năm (2016-2021), huyện Kon Rẫy có 75,51% thôn trưởng là đảng viên và 14,29% bí thư chi bộ, 10,20% phó bí thư chi bộ, 10,20% chi ủy viên chi bộ kiêm thôn trưởng.

Bà Đinh Thị Mỹ Hảo - Phó Bí thư Huyện ủy Kon Rẫy cho biết: Từ khi có Nghị quyết 03-NQ/TU đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ tăng cường công tác rèn luyện, quản lý đội ngũ đảng viên, phân công tổ cấp ủy viên phụ trách địa bàn để nắm tình hình ở cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ). Đặc biệt, huyện kịp thời phân công 39/39 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách địa bàn, phụ trách các TCCSĐ; tiếp tục chỉ đạo các tổ cấp ủy thường xuyên cử thành viên tham dự sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng tại các chi bộ được phụ trách để nắm tình hình và tham gia giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn phân công 101/101 đồng chí ủy viên cấp cơ sở phụ trách các chi bộ trực thuộc. Qua đó, đã chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến toàn thể đảng viên; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tiếp thu ý kiến đóng góp của đảng viên và nhân dân để tham mưu cho cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng tổ chức đảng (TCĐ) trong sạch, vững mạnh.

Đặc biệt, cấp uỷ các cấp trong Đảng bộ huyện lãnh đạo thực hiện tốt việc quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, triển khai cho cán bộ, đảng viên xây dựng, thực hiện tốt kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm gắn với thực hiện quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”... trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Cán bộ thôn Kon Jri Pen, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy họp chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội. Ảnh: V.P 

 

Tính đến ngày 20/6/2021, toàn Đảng bộ huyện có 51 TCCSĐ, với 108 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và 1.639 đảng viên. Các cấp ủy, chi bộ quán triệt và cụ thể hóa nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, thực hiện nghiêm túc Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của TCCSĐ theo các loại hình để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng; củng cố, kiện toàn cấp ủy có đủ số lượng và cơ cấu hợp lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm từng loại hình đảng bộ, chi bộ. Đến nay, tỷ lệ thôn trưởng là đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện đạt 75,51%, trong đó Đảng bộ thị trấn Đăk Rve và Đảng bộ xã Đăk Kôi có 100% thôn thưởng là đảng viên...

Từ tháng 1/2020 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Rẫy đã tổ chức kiểm tra 7 cuộc với 31 lượt TCCSĐ, 6 đảng viên và giám sát 2 cuộc với 2 TCCSĐ, 2 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kon Rẫy kiểm tra 3 cuộc với 21 lượt TCCSĐ... Qua kiểm tra, giám sát đã thi hành kỷ luật 22 đảng viên, trong đó bị khai trừ 3 đồng chí, cảnh cáo 2 đồng chí, khiển trách 22 đồng chí. Việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng phương châm, phương hướng, nguyên tắc, quy trình, thủ tục. Đồng thời, chỉ đạo Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tham gia có hiệu quả việc góp ý xây dựng Đảng; phát huy vai trò của nhân dân giám sát cán bộ, đảng viên ở địa bàn dân cư, tham gia vào văn kiện đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Rẫy đã chỉ đạo thực hiện tốt việc sắp xếp kiện toàn TCĐ sau khi sáp nhập các thôn theo quy định. Qua sắp xếp, toàn huyện đã sáp nhập 9 chi bộ. Qua đó, đã giúp cho các TCĐ ở cơ sở được tinh gọn, hoạt động hiệu quả hơn. Từ tháng 1/2021 đến nay, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 27 đảng viên, trong đó có 4 đảng viên được kết nạp ở các chi bộ nông thôn.

Phó Bí thư Huyện ủy Kon Rẫy Đinh Thị Mỹ Hảo khẳng định: Trong 5 năm qua, các cấp ủy, chi bộ trên địa bàn huyện đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác rèn luyện, quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên; phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở trong thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nghị quyết của các cấp ủy đảng gắn với thực hiện có hiệu quả công tác rà soát đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Nhờ đó, 100% đảng viên thuộc đối tượng quy định giới thiệu về nơi cư trú đã phát huy tốt vai trò gương mẫu, có nhiều đóng góp, tham gia xây dựng TCĐ, chính quyền, đoàn thể và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Theo đó, Đảng ủy cấp xã đã phân công 1.072 đảng viên phụ trách 6.065 hộ, 587 nhóm hộ và đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, giúp nhiều hộ gia đình thoát nghèo bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.          

Văn Phúc

Chuyên mục khác