Kon Rẫy: Chuyển biến từ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

06/01/2020 13:01

Thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, đội ngũ cán bộ, đảng viên huyện Kon Rẫy có sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động.

Quyết liệt triển khai

Theo đồng chí U Huấn – Bí thư Huyện ủy, để cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Rẫy xây dựng chương trình, kế hoạch và xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực để thực hiện; chỉ đạo các cấp ủy, bí thư các chi bộ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện hàng năm; rà soát, bổ sung và hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm túc các quy định về nêu gương; phân công ủy viên phụ trách ngành, lĩnh vực, địa bàn dự sinh hoạt đảng bộ, chi bộ định kỳ hàng tháng để theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt theo đúng quy định.

Để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, căn cứ tình hình thực tế của huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời chỉ đạo rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện  khóa XVIII; hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng triển khai cho đảng viên xây dựng bản kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu.

Phát huy vai trò đảng viên, Y Thai - Thôn trưởng Trăng Nó, xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy đi đầu chuyển đổi cây trồng để dân làng làm theo. Ảnh: VN

 

Việc triển khai Nghị quyết 04 và các quy định của Trung ương, tỉnh trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thực hiện quyết liệt, nhưng đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ; Đảng lãnh đạo công tác cán bộ, quản lý đội ngũ cán bộ đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị; phát huy tính năng động, sáng tạo và tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện.

Chuyển biến tích cực

Qua công tác triển khai và sự chỉ đạo quyết liệt, việc thực hiện Nghị quyết 04 và các quy định của Trung ương, của tỉnh trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên địa bàn huyện có những chuyển biến tích cực. Theo đó, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị nêu cao vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu trong việc thực hiện các quy định; đổi mới, nâng cao chất lượng nắm bắt tình hình cơ sở, kịp thời giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trong quá trình thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy và các tổ chức đảng kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở địa phương, đơn vị. Tại nhiều đơn vị, địa phương, cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, nhất là các vấn đề liên quan đến đạo đức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện các nhiệm vụ được giao; một số đảng ủy xã như Đăk Tờ Lung, Tân Lập, Đăk Tờ Re đã gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với Chương trình xây dựng nông thôn mới; Đảng ủy xã Đăk Ruồng, Đăk Tờ Re tuyên truyền, vận động và triển khai công tác đấu tranh xóa bỏ tà đạo Hà Mòn, công tác quản lý tài nguyên khoáng sản; Đảng ủy thị trấn Đăk Rve, Tân Lập giải quyết dứt điểm các hoạt động tôn giáo trái phép tại địa bàn.

Trong quá trình thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy phát huy vai trò công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; phát huy vai trò của Mặt trận, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng và chính quyền; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh và củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với việc thực hiện quyết liệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Huyện ủy Kon Rẫy đã tạo được những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị - xã hội ở địa phương.

Văn Nhiên

Chuyên mục khác