Kon Rẫy: Chuẩn bị chu đáo Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX

26/04/2020 06:04

Tính đến hết quý I/2020, toàn Đảng bộ huyện Kon Rẫy có 1.600 đảng viên sinh hoạt tại 52 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ). Để chuẩn bị tốt công tác đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, từ giữa năm 2019 đến nay, Huyện ủy Kon Rẫy đã triển khai nhiều chương trình cụ thể, đảm bảo đúng các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch… của Trung ương và của Tỉnh ủy đề ra.

Ông Nguyễn Quang Thạch - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kon Rẫy cho biết, từ giữa năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời lãnh đạo, tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 100-KH/TU của Tỉnh ủy về chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến 155 cán bộ chủ chốt của huyện, đạt 93,94% tổng số cán bộ chủ chốt trong huyện. Đồng thời, các TCCSĐ trong huyện đã tổ chức 46 hội nghị để quán triệt các nội dung nói trên đến với 906 cán bộ, đảng viên học tập và tổ chức 43 hội nghị tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân tại các thôn làng với 3.823 quần chúng nhân dân tham gia.

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX; xây dựng kế hoạch để lãnh đạo, triển khai thực hiện và chỉ đạo các TCCSĐ, các tổ chỉ đạo đại hội tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức đảng làm tốt công tác chuẩn bị cho đại hội ở cấp mình. Trong đó, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành rà soát các chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhất là những chỉ tiêu gần đạt, chưa đạt để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ đảm bảo tiến độ.

Trong quá trình triển khai, Tiểu ban Văn kiện đã ban hành kế hoạch xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015-2020); xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 và tham mưu xây dựng báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX.

Tổ biên tập dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện Kon Rẫy lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: TVP

 

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tổ chức hội nghị để các đồng chí huyện ủy viên cho ý kiến thống nhất chủ đề, phương châm, đề cương báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025). Hiện nay, Tiểu ban Văn kiện đã hoàn chỉnh dự thảo về báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX.

Trong công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, chủ chốt; chỉ đạo một số nội dung về công tác cán bộ liên quan đến việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp. Trong đó, chú trọng công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người DTTS để phục vụ công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng cấp cơ sở… Đồng thời, xây dựng báo cáo định hướng công tác nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XIX, dự thảo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX, kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ tại 7/7 xã và thị trấn, hướng dẫn một số nội dung về công tác nhân sự cấp ủy và đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Huyện ủy đã định hướng cấp ủy các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025 thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, Đại hội Đảng bộ xã Đăk Ruồng nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội thực hiện đúng theo quy trình, quy định từ khâu lấy phiếu giới thiệu đến khâu điều hành bầu cử và kết quả nhân sự trúng cử có tỷ lệ phiếu bầu cao, đạt 87,5%.

 Tính đến hết quý I/2020, toàn Đảng bộ huyện Kon Rẫy đã có 100% chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 với tổng số 250 đồng chí tham gia cấp ủy. Trong đó, tỷ lệ tái cử chiếm 53,2%, có 117 đồng chí tham gia lần đầu chiếm 46,8%, 2 đơn vị cơ sở được tỉnh và huyện chọn tổ chức đại hội điểm cũng đã hoàn thành tốt công tác tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19, Huyện ủy Kon Rẫy đã chỉ đạo 50 TCCSĐ còn lại tạm hoãn việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở cho đến khi có chỉ đạo mới. Đối với Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kon Rẫy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Huyện ủy đã có văn bản xin chủ trương thời gian tổ chức đại hội.

Ông Nguyễn Quang Thạch cho biết, hiện nay, Huyện ủy đang tiếp tục thực hiện rà soát, thẩm định hồ sơ theo đúng các quy định và đảm bảo nguyên tắc kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ…

Trần Văn Phúc

Chuyên mục khác