Kon Plông: Nâng cao chất lượng TCCSĐ và tổ chức đảng

19/09/2021 06:05

Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 8/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và tổ chức đảng (TCĐ) trực thuộc đảng ủy cơ sở” (viết tắt là Nghị quyết 03), trong 5 năm qua (2016-2021), chất lượng TCCSĐ, TCĐ trên địa bàn huyện Kon Plông được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Đảng trong tình hình mới.

Đồng chí Y Thị - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kon Plông cho biết: Đảng bộ huyện hiện có 50 TCCSĐ trực thuộc với 2.180 đảng viên; trong đó, 11 đảng bộ cơ sở với 1.838 đảng viên và 39 chi bộ cơ sở với 342 đảng viên. Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, TCĐ từ huyện đến cơ sở thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, phát huy tính tiền phong gương mẫu; đồng thời, hướng dẫn các TCCSĐ tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kịp thời ngăn chặn và xử lý những biểu hiện tiêu cực, nhất là các biểu hiện cơ hội, thực dụng, tham nhũng, lãng phí, vi phạm đạo đức, lối sống và có biện pháp giáo dục, phòng ngừa, đấu tranh làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo các TCCSĐ trực thuộc Huyện ủy và TCĐ trực thuộc đảng ủy cơ sở thực hiện chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định. Nhờ đó, việc sinh hoạt của các TCCSĐ, TCĐ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở; xây dựng chương trình, nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Đồng chí A Hoàn (người đứng giữa) Bí thư Đảng ủy xã Măng Cành trao đổi với các đảng viên phụ trách nhóm hộ tại chi bộ thôn Măng Khênh. Ảnh: V.H

 

Việc thực hiện tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại các TCCSĐ, TCĐ của Đảng bộ huyện tiếp tục được nâng cao. Trong sinh hoạt, các đảng viên chủ động, tích cực hơn trong việc tham gia ý kiến vào nội dung các văn kiện. Đối với những đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ thì được biểu dương, ngược lại, những đảng viên chưa hoàn thành nhiệm vụ thì các đảng viên trong chi bộ thẳng thắn tham gia góp ý phê bình với tinh thần xây dựng để tiến bộ.

Việc phân công cấp ủy viên phụ trách địa bàn và TCCSĐ được thực hiện có hiệu quả. Trong đó, Tổ cấp ủy phụ trách xã luân phiên cử thành viên dự sinh hoạt đảng ủy để nắm tình hình và tham gia giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắc. Công tác củng cố, kiện toàn cấp ủy, chi bộ thường xuyên được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo để đảm bảo số lượng, cơ cấu hợp lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm của từng loại hình đảng bộ, chi bộ. Nhờ đó, trong 5 năm qua, Đảng bộ huyện giải thể 23 chi bộ và thành lập mới 19 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; giải thể 8 chi bộ cơ sở và thành lập mới 8 chi bộ cơ sở. Việc giới thiệu các đồng chí đảng viên làm thôn trưởng đạt kết quả tích cực. Đến nay, toàn huyện có 68/76 thôn trưởng là đảng viên, 28 thôn trưởng là bí thư chi bộ, 16 thôn trưởng là phó bí thư chi bộ và 10 thôn trưởng là chi ủy viên.

Các cấp ủy đảng luôn quan tâm chỉ đạo và thực hiện công tác phát triển đảng viên. Nhờ đó, trong 5 năm qua, Đảng bộ huyện kết nạp được 317 đảng viên mới, nâng tổng số lên 2.180 đảng viên; đồng thời rà soát đưa ra khỏi Đảng 14 đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát cũng được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo sâu sát. Trong 5 năm qua, Huyện ủy tiến hành kiểm tra đảng viên được 68 cuộc với 116 đảng viên, kiểm tra TCĐ được 70 cuộc với 67 TCĐ; giám sát đảng viên được 61 cuộc với 264 đảng viên, giám sát TCĐ được 86 cuộc với 114 TCĐ. Đặc biệt, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 03 và Quy định số 10-QĐi/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cơ sở và kịp thời biểu dương những điển hình tiên tiến, chấn chỉnh các chi bộ, đảng bộ thực hiện chưa tốt Nghị quyết 03 trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kon Plông Y Thị cho biết thêm: Thực hiện Kết luận số 1187-KL/TU, ngày 27/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 03, Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời củng cố, kiện toàn TCĐ trong các loại hình đủ khả năng lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, đến nay nội dung, phương thức hoạt động của các chi bộ đã có nhiều biến chuyển theo hướng tích cực; chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo quy định được các TCCSĐ quan tâm tổ chức thực hiện và từng bước đi vào nề nếp. Tinh thần phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt ngày càng được chú trọng. Việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên ở các chi bộ ngày càng chặt chẽ. Các chi bộ xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cho đảng viên và căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng đảng viên để phân công.

Đồng thời, kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên vào dịp cuối năm của các chi bộ rõ ràng hơn, đúng thực tế hơn, tạo sự đồng thuận cao hơn. Trong đó, các chi bộ ở nông thôn triển khai việc phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ tốt. Các đảng viên khi được phân công phụ trách đã nêu cao vai trò, trách nhiệm trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động các thành viên trong hộ, nhóm hộ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.        

Vĩnh Hà

Chuyên mục khác