Kiên quyết đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

25/10/2023 06:13

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Đảng bộ huyện Kon Rẫy góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Những năm qua, Đảng bộ huyện Kon Rẫy chú trọng công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, hệ thống chính trị triển khai nhiều biện pháp để thực hiện. Một trong những biện pháp đạt hiệu quả là Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội phát huy quyền làm chủ của nhân dân để góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Nhân dân huyện Kon Rẫy phát huy quyền làm chủ trong xây dựng nông thôn mới. Ảnh: DĐN

 

Hình thức phát huy quyền làm chủ của người dân có hiệu quả là thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri của HĐND các cấp. Theo đó, HĐND huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo cải tiến, đổi mới phương pháp hoạt động, đa dạng hóa hình thức tiếp xúc cử tri và chú trọng theo dõi công tác giải quyết các kiến nghị của cử tri, đổi mới, đa dạng các loại hình tiếp xúc hướng về cơ sở, thôn, làng, cơ quan, doanh nghiệp, theo chuyên đề; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư đảm bảo theo quy định; tổ chức giám sát chuyên đề gắn với thực hiện các chính sách, pháp luật, các chương trình mục tiêu và những vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng hằng năm của huyện, việc thực hiện cơ chế, chính sách liên quan đến đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Từ năm 2020 đến nay, HĐND huyện tổ chức 14 buổi tiếp xúc với 1.700 lượt cử tri tham dự, tổng hợp được 62 ý kiến, kiến nghị của cử tri; đã trả lời và giải quyết 62 ý kiến, kiến nghị; Thường trực HĐND huyện đã thực hiện 84 lượt tiếp công dân và  tổ chức được 28 cuộc giám sát theo chuyên đề.

Bên cạnh đó, chính quyền các cấp đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính. Đến nay, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, các xã, thị trấn kịp thời niêm yết công khai các thủ tục hành chính, công khai các thủ tục hành chính mới, bổ sung và sửa đổi, thay thế các thủ tục hết hiệu lực, không cần thiết và không hợp lý của các ngành, các cấp. 100% cơ quan, ban, ngành thuộc UBND huyện, các đơn vị cấp xã, thị trấn đã thực hiện cơ chế một cửa, một của liên thông. Tỷ lệ xã, thị trấn thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” 7/7, đạt 100%; tỷ lệ cơ quan hành chính nhà nước thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” 12/12, đạt 100%.

Lực lượng vũ trang huyện Sa Thầy giúp người dân xã Ya Tăng nạo vét hệ thống thoát nước. Ảnh: D.Đ.N

 

Song song với hoạt động của HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, đảng viên… với nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn, đơn vị nên đã nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội duy trì thường xuyên công tác nắm bắt tình hình của đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhất là những vấn đề có liên quan đến suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”; “tự chuyển hóa” của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên để phản ánh, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền kịp thời giải quyết.

 Đồng thời, công tác giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được thực hiện thường xuyên. Từ năm 2020 đến nay, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện chủ trì giám sát 22 cuộc; phối hợp giám sát 52 cuộc, chủ yếu giám sát các nội dung liên quan đến các chính sách, thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, các đề án, dự án, các chương trình, kế hoạch, nghị quyết được triển khai trên địa bàn huyện. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các xã, thị trấn giám sát 64 cuộc; phối hợp  giám sát được 36 cuộc, chủ yếu giám sát các nội dung liên quan đấn các đề án, dự án, các công trình, chế độ chính sách trên địa bàn xã, thị trấn; ban thanh tra nhân dân chủ trì  25 cuộc giám sát. Thông qua đó phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nhờ nghiêm túc trong lãnh đạo, chỉ đạo việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trong thời gian qua, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Đảng bộ huyện nâng cao hơn ý thức phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận của nhân dân với sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác