Kết quả tích cực từ đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

28/06/2022 06:13

650 tổ chức cơ sở đảng của 14 huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với hàng nghìn lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tham gia.
Quang cảnh Hội nghị sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại điểm cầu Hội trường Ngọc Linh. Ảnh: LVC

 

Báo cáo kết quả đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Thực hiện Hướng dẫn số 47-HD/BTGTW, ngày 4/4/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII và phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Tham dự Hội nghị này, toàn tỉnh tổ chức 114 điểm cầu, với 3.444 cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp tham dự.

Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhiều hình thức phù hợp đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị như sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt định kỳ, hội nghị đảng viên, hội nghị trực tuyến, ... gắn với đợt sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo chủ đề “tự soi, tự sửa” trong dịp 19/5 kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó đã góp phần trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; góp phần thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh  ở địa phương, đơn vị.

Bên cạnh đó, một số địa phương, đơn vị như huyện Tu Mơ Rông chỉ đạo các cơ quan chức năng tích hợp các nội dung trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào chương trình giảng dạy tại các cơ sở giáo dục - đào tạo, dạy nghề và bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên và học viên; huyện Kon Rẫy chỉ đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo, Trường THPT Chu Văn An, Trường Phổ thông dân tộc nội trú, Trung tâm chính trị huyện tích hợp nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào chương trình giảng dạy tại địa phương, đơn vị và bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trên địa bàn.

Nhìn chung, đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được các cấp ủy đảng triển khai nghiêm túc và thực chất, tạo được chuyển biến về nhận thức và đồng thuận cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam mà nội dung tác phẩm đã luận giải sâu sắc, khoa học, biện chứng. Qua đó, đã khơi dậy tinh thần yêu nước, quyết tâm cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương, đơn vị.        

Lê Văn Châu

Chuyên mục khác