Kết quả thực hiện Quy chế cung cấp thông tin

15/01/2021 06:14

Sau 10 năm thực hiện Quy chế 340-QC/TW về "cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng của Đảng”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, đơn vị phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm túc.

Theo đó, các địa phương, đơn vị và các ban, ngành, đoàn thể đã phối hợp với ban tuyên giáo, tuyên huấn các địa phương, đơn vị cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin trên nhiều lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, thông tin chuyên ngành cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thực hiện công tác tuyên truyền miệng, định hướng dư luận xã hội; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện nghiêm túc kỷ luật phát ngôn, giữ gìn bí mật của Đảng, Nhà nước và của cấp ủy, chính quyền địa phương, không để lộ lọt thông tin bí mật.

Tỉnh ủy đã ban hành "Quy chế cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng của Đảng bộ tỉnh"; đồng thời, chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng, ban hành các văn bản phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện ở từng đơn vị, địa phương.

Hội nghị Báo cáo viên hàng tháng điểm cầu của tỉnh kết nối với điểm cầu Trung ương để tiếp thu thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng của Đảng. Ảnh: LVC

 

Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng phổ biến, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên; chỉ đạo chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với ban tuyên giáo, tuyên huấn xây dựng kế hoạch cung cấp thông tin phục vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở địa phương, đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền miệng theo tinh thần Quy chế 340-QC/TW và Quy chế 202-QC/TU của Tỉnh ủy.

Các địa phương, đơn vị và các ban, ngành, đoàn thể đã phối hợp với ban tuyên giáo, tuyên huấn các địa phương, đơn vị cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin trên nhiều lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, thông tin chuyên ngành cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thực hiện công tác tuyên truyền miệng, định hướng dư luận xã hội. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện Quy chế cung cấp thông tin qua các hình thức, như tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ hàng tháng kết nối với điểm cầu của Ban Tuyên giáo Trung ương đến các huyện, thành phố và một số xã, thị trấn của một số địa phương trong tỉnh để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp thu thông tin trực tiếp; khai thác, tổng hợp thông tin trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội qua các nguồn: Tạp chí chuyên ngành, Trang thông tin điện tử, bản tin chính thống của các cơ quan Đảng và các bộ, ngành Trung ương và địa phương, các văn bản, tài liệu của Tỉnh ủy…,  sao gửi và đăng trên chuyên mục tài liệu Báo cáo viên, tài liệu sinh hoạt chi bộ của Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phục vụ cung cấp thông tin cho công tác tuyên truyền miệng ở đơn vị, địa phương.  

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc kỷ luật phát ngôn, giữ gìn bí mật của Đảng, Nhà nước và của cấp ủy, chính quyền địa phương, không để lộ lọt thông tin bí mật. Trong 10 năm thực hiện Quy chế 340-QC/TW, chưa có trường hợp báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp trong tỉnh vi phạm Quy chế phát ngôn, bị nhắc nhở hoặc xử lý kỷ luật.

Để phát huy chất lượng, hiệu quả thực hiện Quy chế 340-QC/TW trong thời gian đến, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Ban Bí thư tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc, triệt để nội dung trong Quy chế 340-QC/TW. Ban Tuyên giáo Trung ương quan tâm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin chính thống trước các vấn đề, vụ việc xảy ra trong nước, thế giới, tình hình Biển Đông… nhất là những vấn đề, vụ việc nhạy cảm, thu hút sự quan tâm, gây bức xúc trong dư luận xã hội để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền miệng ở địa phương, đơn vị, góp phần cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội kịp thời. Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin bằng văn bản tại Hội nghị Báo cáo viên Trung ương định kỳ hàng tháng, đột xuất để tạo thuận lợi cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên khai thác, nghiên cứu phục vụ công tác tuyên truyền miệng có hiệu quả.

Lê Văn Châu

Chuyên mục khác