Ia H'Drai: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh

26/02/2024 06:02

Là một huyện biên giới còn nhiều khó khăn, những năm qua, Huyện ủy Ia H’Drai luôn quan tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, tạo động lực xây dựng địa phương vững mạnh về tiềm lực kinh tế và đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Trước hết, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đang công tác trên địa bàn huyện để nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật Đảng và trách nhiệm thực thi công việc.

Cụ thể là trong năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, của huyện đảm bảo đầy đủ, kịp thời. Ban hành, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo; cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề của tỉnh năm 2023 được các cấp ủy triển khai có hiệu quả, gắn với biểu dương, khen thưởng; mở 9 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, công tác nghiệp vụ chuyên môn cho 317 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên; tuyên truyền biển đảo cho 250 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục.

Đảng bộ Ia H’Drai duy trì nghiêm chào cờ sáng thứ 2 hàng tuần. Ảnh: D.Đ.N

 

Bên cạnh đó, việc điều chuyển, phân công, sắp xếp, bố trí cán bộ sau khi tạm dừng việc thí điểm hợp nhất các mô hình, tổ chức lại các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện theo mô hình chung của hệ thống chính trị được thực hiện khẩn trương, tích cực, đảm bảo đúng quy trình, quy định.

Công tác phát triển đảng viên được quan tâm đúng mức. Trong năm 2023, toàn huyện kết nạp mới 57 đảng viên, đạt 114% kế hoạch, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 717 đồng chí; có 21/21 thôn có tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy xã; 21/21 trưởng thôn là đảng viên, chiếm 100% (trong đó 13/21 đồng chí là bí thư kiêm trưởng thôn, chiếm 61,9%, tăng so kế hoạch tỉnh giao trên 50%, đạt 92,85% kế hoạch). Ban Thường vụ Huyện ủy còn tập trung chỉ đạo kiện toàn, nâng cao chất lượng cấp ủy các cấp, phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và khu dân cư, doanh nghiệp, trường học; có 17 tổ chức đảng tự nguyện đăng ký chi bộ, đảng bộ 4 tốt (qua đánh giá, có 15 chi bộ, đảng bộ đạt tiêu chuẩn 4 tốt theo quy định).

Ngoài ra, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn huyện đều thực hiện tốt công tác bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, nguyện vọng, dư luận xã hội của các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên; phối hợp chăm lo đời sống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; đổi mới và đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên vào tổ chức của các đoàn thể đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII đề ra.

Đổi thay ở huyện Ia H'Drai. Ảnh: ĐN

 

Các cấp, ngành trong huyện còn tích cực, chủ động trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”... Nổi bật là cuộc vận động quyên góp quỹ “Vì người nghèo”, phong trào “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp", các hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, phong trào “Nghĩa tình đồng đội”, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.

Đồng thời, triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” với 58 mô hình; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; việc xây dựng hương ước, quy ước ở các thôn, khu dân cư thực hiện hiệu quả, qua đó đã phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc.

Việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng luôn được tăng cường. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm của cá nhân, nhất là người đứng đầu; bám sát quy chế làm việc của Huyện ủy và chương trình công tác, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện quy chế làm việc; kịp thời đề ra các giải pháp nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền, hiệu quả hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội huyện.

Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, bè phái, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hiện tượng mất đoàn kết nội bộ; không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm không dám làm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức thuộc phạm vi quản lý, phụ trách.

Việc tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh là nhân tố quan trọng giúp Đảng bộ huyện phát huy sức mạnh đoàn kết của cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh ở địa bàn biên giới.       

Đức Nhuận

Chuyên mục khác