Huyện Tu Mơ Rông thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

06/03/2019 06:20

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Tu Mơ Rông. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh của địa phương.

Bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy Tu Mơ Rông xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và triển khai hiệu quả thực hiện theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) là một trong những nội dung giải pháp quan trọng nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Cùng với đó, căn cứ vào tình hình thực tế, Ban Thường vụ Huyện ủy Tu Mơ Rông xác định 2 nội dung đột phá bước đầu tạo chuyển biến tích cực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là: xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, gần dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc “nói đi đôi với làm”.

Đảng ủy xã Đăk Tờ Kan (huyện Tu Mơ Rông) quán triệt Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên. Ảnh: P.N

 

Nhằm góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) một cách thiết thực, cụ thể; Ban Thường vụ Huyện ủy Tu Mơ Rông xác định rõ vấn đề nổi cộm thời gian trước, tập trung lãnh đạo chỉ đạo giải quyết như việc đền bù cho nhân dân; giải quyết chế độ chính sách cho người có công; ngăn chặn khai thác gỗ trái phép; vận động nhân dân an tâm, ổn định cuộc sống tại các khu tái định cư...; chỉ đạo cán bộ, công chức, đảng viên thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Kết luận 1663-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới tác phong, lề lối làm việc, sát cơ sở, sát nhân dân. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy Tu Mơ Rông, đến nay các vấn đề nêu trên đã được quan tâm giải quyết kịp thời, lề lối tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ công chức, đảng viên trên địa bàn thay đổi rõ rệt.

Ông Võ Trung Mạnh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tu Mơ Rông cho biết: Qua triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) một cách quyết liệt đã góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa- xã hội, công tác xây dựng Đảng, bảo đảm quốc phòng-an ninh trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông. Trong đó, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn hàng năm đều tăng trưởng, phát triển; nhiều mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế- xã hội đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; quốc phòng-an ninh được giữ vững, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm. Đặc biệt, công tác phát triển đảng viên, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, vững mạnh, vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng được phát huy; kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên so với trước; thu nhập bình quân đầu người hiện nay đạt 18 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 8%/năm.

Hiện thực hóa chỉ đạo của Huyện ủy Tu Mơ Rông, những năm qua, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã đưa nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) thành nội dung quan trọng trong chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Đồng thời, chọn đó là một trong những nội dung sinh hoạt thường xuyên của đảng bộ, chi bộ, lấy đó để cán bộ, đảng viên phấn đấu, hoàn thiện hơn nữa bản thân và phục vụ lợi ích của nhân dân.

Thông qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã kịp thời uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, hạn chế bệnh thành tích, báo cáo không trung thực và nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, tiên phong đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội... Qua đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phát triển kinh tế - xã hội, giúp đỡ các hộ thoát nghèo.

Đơn cử như Đảng ủy xã Tu Mơ Rông tập trung chỉ đạo giải quyết những nội dung liên quan đến chế độ chính sách cho người có công, vận động tuyên truyền nhân dân làm tốt phát nương, làm rẫy, không khai thác lâm sản trái phép và phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ huyện giải quyết đất chồng lấn để nhân dân canh tác sản xuất. Đảng ủy xã Đăk Tờ Kan triển khai hiệu quả khắc phục tình trạng hành chính hóa bằng cách phân công mỗi cán bộ, đảng viên, công chức phụ trách một địa bàn phối hợp với Ban nhân dân thôn nắm bắt tình hình ở cơ sở kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc hay với Đảng ủy Công an huyện chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong việc thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự...

Với cá nhân, xuất hiện nhiều tấm gương học tập và làm theo Bác như: Chị Y HLạng - Chủ tịch Mặt trận xã Măng Ri với mô hình trồng sâm dây và giúp đỡ 54 hộ trong thôn Pu Tá trồng sâm dây nhằm giúp các hộ dân trong thôn phát triển kinh tế; ông A Chung- Bí thư chi bộ thôn Đăk Đơn (xã Ngọc Lây) với mô hình liên kết trồng Sâm Ngọc Linh với Công ty Cổ phần sâm Ngọc Linh Kon Tum giải quyết 80 lao động cho hai thôn Long Láy và Đăk Dơn có việc làm và thu nhập ổn định. Hay tấm gương già A Hiết-Người uy tín xã Đăk Tờ Kan, là người tiêu biểu trong việc vận động bà con giáo dân trong thôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và trong phát triển kinh tế, giúp nhau thoát nghèo...

Tìm hiểu thực tế tại xã Đăk Tờ Kan, được biết, Đảng ủy xã đã chủ động xây dựng kế hoạch và tập trung chỉ đạo các chi bộ đưa nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) vào sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, cơ quan và đoàn thể chính trị xã hội bằng những việc làm cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị.

Bên cạnh đó, Đảng ủy xã Đăk Tờ Kan đã lãnh đạo triển khai mô hình vận động bà con giáo dân ở các thôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sống “tốt đời đẹp đạo” và tạo được sự đoàn kết gắn bó trong thôn, làng; tích cực giúp nhau trong phát triển kinh tế, xóa đói, thoát nghèo... Đây là một mô hình hay nhằm tăng cường tinh thần đại đoàn kết toàn dân, hỗ trợ bà con giáo dân phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao thu nhập của người dân, thực hiện tốt chính sách tôn giáo, dân tộc của Đảng, Nhà nước. Nhờ đó, đã huy động được sức mạnh nhân dân trong triển khai thực hiện các chủ trương lớn, góp phần làm cho tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương có sự chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm hằng năm hơn 4%, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 13 triệu đồng, tăng hơn 1 triệu đồng so với năm 2017.

Ông A Nhóc-Bí thư Đảng ủy xã Đăk Tờ Kan cho biết: Địa bàn xã đa số người dân theo công giáo, nên Đảng ủy tập trung tuyên truyền, vận động người dân sống “tốt đời đẹp đạo”, thực hiện tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chúng tôi cố gắng tuyên truyền cho người dân biết về chủ trương phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo về quốc phòng an ninh của tỉnh, huyện; vận động cán bộ đảng viên gương mẫu đi đầu “nói đi đôi với làm”, tích cực giúp đỡ, vận động nhân dân phát triển kinh tế hộ gia đình, chuyển đổi cây trồng từ diện tích cây mì sang trồng cây cà phê…

Tương tự, Đảng ủy xã Măng Ri đã chỉ đạo các chi bộ, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. Ông  A Ku- Phó Bí thư Đảng ủy xã Măng Ri cho biết: Trong thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Đảng ủy xã chỉ đạo tổ chức đoàn thể, cán bộ đảng viên, thường xuyên bám thôn, làng phổ biến đến các hộ dân, đồng thời vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất. Vì vậy, hiện nay, người dân ở Măng Ri đã có cuộc sống khấm khá hơn. Gia đình nào cũng lo phát triển sản xuất, trồng mì, lúa, cà phê, bời lời, sâm dây… để vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Để việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) có hiệu quả, ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; thời gian tới, Huyện ủy Tu Mơ Rông tiếp tục chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện theo phương châm “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”; “nói đi đôi với làm”, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể; gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng xã, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, đưa chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện ngày càng phát triển.              

  Phúc Nguyên

 

Chuyên mục khác