Huyện Sa Thầy nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên

09/10/2021 13:19

Những năm qua, công tác phát triển đảng viên trên địa bàn huyện Sa Thầy đã đạt được những kết quả quan trọng, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Tuy nhiên, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chỉ rõ công tác phát triển đảng viên ở một số cấp ủy còn chạy theo số lượng, chất lượng chưa cao; chưa quan tâm đúng mức đến giáo dục quần chúng để nâng cao giác ngộ chính trị; phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp, vùng nông thôn, vùng đồng bào DTTS tỷ lệ còn thấp, việc bố trí bí thư kiêm thôn trưởng chưa đạt yêu cầu đề ra.

Trước thực trạng trên, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII đã ban hành Chương trình hành động nhiệm kỳ 2020 - 2025; phân công rõ nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện với lộ trình, thời gian hoàn thành cụ thể. Chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tập trung bám sát Nghị quyết, hướng dẫn, ban hành quy chế hoạt động. Đồng thời, đã tập trung triển khai, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết… của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng.

Từ sau Đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tăng cường xuống cơ sở làm việc với Đảng ủy các xã, thị trấn để kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chỉ đạo các cấp ủy cơ sở triển khai thực hiện đúng phương châm chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về kết nạp đảng viên “thận trọng, chặt chẽ, vững chắc, có trọng điểm”, coi trọng chất lượng; thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 29 của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác phát triển đảng viên tại chỗ giai đoạn 2019-2025 để làm tốt công tác phát triển trong vùng đồng bào DTTS, vùng căn cứ cách mạng, vùng sâu vùng xa trên địa bàn. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao chỉ tiêu hằng năm để cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên. Trong đó, tập trung công tác tuyên truyền giáo dục về chính trị, tư tưởng, tạo sự hiểu biết mạnh mẽ về nhận thức cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước nhằm phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên, hội viên, quần chúng ưu tú để giới thiệu chi bộ xem xét kết nạp Đảng. Đảng ủy các xã, thị trấn đã đưa những đảng viên đang công tác tại xã về sinh hoạt tại các chi bộ thôn, làng của người đồng bào DTTS nhằm nắm bắt kịp thời về tình hình tư tưởng của nhân dân và có những giải pháp tham mưu cho cấp ủy để phát triển công tác đảng viên và công tác phát triển xã hội của vùng đồng bào DTTS, vùng đồng bào có đạo.

Qua đó, các cấp ủy Đảng đã có những chuyển biến tích cực hơn về tư tưởng, phương pháp lựa chọn đối tượng, tạo nguồn và có sự chỉ đạo chặt chẽ, sát hơn trong việc xây dựng kế hoạch và quy trình xem xét, đề nghị kết nạp những quần chúng ưu tú vào Đảng, nhất là đối với quần chúng là đồng bào DTTS, người có đạo. Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp quần chúng là người đồng bào DTTS, người có đạo đã được triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm hơn. Hầu hết số quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng đều phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của người đảng viên; tham gia sinh hoạt tôn giáo theo lễ nghi, đúng pháp luật.

Đồng chí Phan Thị Hà Tiên - Bí thư Đảng ủy thị trấn Sa Thầy cho biết: Nhiệm kỳ trước, thực trạng phát triển đảng viên ở nông thôn rất khó, đặc biệt có chi bộ thôn cả 2 nhiệm kỳ liên tiếp không phát triển được đảng viên nào. Ngay sau Đại hội, Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, tập trung khắc phục hạn chế tại một số chi bộ thôn/làng, bước đầu tập trung cho chức danh thôn trưởng, thôn đội trưởng. Nhờ vậy, từ sau Đại hội, Đảng bộ thị trấn Sa Thầy đã phát triển được 17 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 296 đảng viên, sinh hoạt tại 17 chi bộ trực thuộc, trong đó có 8 chi bộ thôn/làng. Trong 15 đảng viên được kết nạp mới, có 8 đảng viên nông thôn, 3 đảng viên vùng đồng bào có đạo. Hiện nay, tất cả các thôn trưởng của 8 thôn đều là đảng viên, trong đó có 3 bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng; 2/8 thôn đội trưởng là đảng viên.

“Tại các chi bộ, công tác đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng để xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp Đảng được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc và có chất lượng, đồng thời, Đảng ủy xã chỉ đạo chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố điển hình. Sau đại hội đến nay, địa phương đã kết nạp được 22 quần chúng ưu tú vào Đảng. Phần lớn đảng viên mới kết nạp đều là đoàn viên thanh niên, phụ nữ, người DTTS, quân nhân xuất ngũ về địa phương, thôn trưởng, thôn phó, các chi hội đoàn thể thôn và nông dân lao động, sản xuất giỏi, đảm bảo các quy định về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, trình độ học vấn” - đồng chí A Plưng, Bí thư Đảng ủy xã Ya Xiêr cho biết.

Chi bộ thôn Ya De, Đảng bộ xã Ya Xiêr tổ chức lễ kết nạp đảng viên. Ảnh: YS

 

Thông qua việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, từ sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đã giới thiệu hơn 200 quần chúng ưu tú tham gia các lớp nhận thức về Đảng. Qua đó, huyện Sa Thầy phát triển được 106 đảng viên, trong đó có 74 đảng viên là người DTTS, 7 đảng viên có đạo; nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 1.836 đảng viên, trong đó đảng viên người DTTS là 620 người, đảng viên có đạo là 34 người. Thông qua việc làm tốt công tác phát triển đảng viên, đến nay huyện Sa Thầy có 93% chi bộ thôn (làng) đủ đảng viên là người tại chỗ để thành lập chi bộ độc lập. Có 48/64 thôn làng có đảng viên là thôn trưởng, trong đó 13 đồng chí là bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở ngày càng vững mạnh, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng ở cơ sở, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hầu hết các đảng viên, đặc biệt là đảng viên người DTTS, người có đạo sau khi được kết nạp vào Đảng đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm được giao. Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đẩy mạnh giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội, cùng với chính quyền thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới, luôn có tinh thần yêu nước, gắn bó dân tộc, “sống tốt đời đẹp đạo”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều đảng viên trở thành tấm gương tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở.

Tiêu biểu như đảng viên Y Nương, chi bộ làng Kleng, thị trấn Sa Thầy. Sau khi được kết nạp vào Đảng, Y Nương đã phát huy tốt vai trò của mình, trở thành nữ thôn trưởng trẻ tuổi đầu tiên của huyện Sa Thầy. “Khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào và luôn xác định vai trò đảng viên phải gương mẫu, đi đầu về mọi mặt. Hiện nay, bản thân được cấp ủy, chính quyền và nhân dân giao giữ chức vụ thôn trưởng, tôi sẽ nỗ lực hết sức để xây dựng thôn làng ngày càng phát triển” - nữ thôn trưởng Y Nương khẳng định.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Sa Thầy tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đẩy mạnh công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, xem xét kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng ở vùng đồng bào DTTS, vùng đồng bào có đạo; phân công cấp ủy phụ trách địa bàn, phụ trách hộ, nhóm hộ nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, tạo sự kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, phấn đấu hằng năm phát triển được ít nhất là 90 đảng viên, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sa Thầy lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Y Sâm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sa Thầy

Chuyên mục khác