Hội nghị phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng

07/06/2022 19:08

Ngày 7/6, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng. Đồng chí A Pớt- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
 
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: DĐN

 

Hội nghị trực tuyến được kết nối với các điểm cầu: Hội trường Ban Thường vụ Tỉnh ủy (điểm cầu chính), Hội trường Ngọc Linh, Công an tỉnh và các huyện, thành phố.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Ngọc Linh. Ảnh: DĐN

 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Hòa- Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; tập thể lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các đồng chí Tỉnh ủy viên; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; tập thể lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; các ban của HĐND tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh; Báo Kon Tum, Đài PTTH tỉnh; Trường Chính trị tỉnh; Trường Cao đẳng cộng đồng Kon Tum; các đồng chí báo cáo viên; tập thể lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh…

Trong một ngày làm việc, các đại biểu tham dự Hội nghị đã nghe các đồng chí báo cáo viên thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) và sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về “định hướng Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kế hoạch số 32-KH/TU ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 5/1/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; Kế hoạch số 04 - KH/TW ngày 28/2/2022 của Ban Bí thư về triển khai thực hiện Thỏa thuận cấp cao Việt Nam-Lào năm 2022; Kế hoạch số 58-KH/TU ngày 9/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị; Kết luận số 31-KL/TW ngày 7/3/2022 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển ngành công nghiệp bô xít-alumin-nhôm giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 28-KL/TW, ngày 21/2/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Kế hoạch số 55-KH/TU, ngày 27/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/2/2022 của Bộ Chính trị; Kết luận số 35-KL/TW, ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: DĐN

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt đề nghị các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, lựa chọn hình thức tổ chức thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII và sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đến đội ngũ cán bộ, đảng viên ở địa phương, đơn vị, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, các chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bằng hình thức phong phú, đa dạng gắn với tuyên truyền về những điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế-xã hội, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để tập trung triển khai thực hiện.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII, sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phổ biến, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh…

Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đảm bảo cụ thể, sát thực, khả thi, gắn với thường xuyên kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện…

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác