Hội nghị góp ý dự thảo Quy định của Ban Bí thư

27/10/2023 11:38

Sáng 27/10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến góp ý Dự thảo Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh. Đồng chí Nguyễn Quang Dương- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta. Ảnh: DĐN

 

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Hòa- Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các đảng đoàn, ban cán sự đảng của tỉnh; tổ chức chính trị- xã hội của tỉnh.

Dự thảo Quy định của Ban Bí thư có 4 chương, 16 điều, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng trong HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị- xã hội, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật, hội quần chúng cấp tỉnh do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ (gọi chung là đảng đoàn, ban cán sự cấp tỉnh).

Theo đó, Quy định của Ban Bí thư quy định vị trí, chức năng của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh là tổ chức đảng do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương (gọi chung là Ban Thường vụ cấp ủy cấp tỉnh) thành lập; chịu sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ cấp ủy cấp tỉnh; thực hiện chức năng lãnh đạo, chỉ đạo đối với mỗi cơ quan, tổ chức cụ thể: HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị- xã hội, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật và hội quần chúng cấp tỉnh do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương, cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy cấp tỉnh.

Đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo HĐND, UBND, cơ quan, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy cấp tỉnh; phương hướng, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, ngành, lĩnh vực được phân công; tổ chức bộ máy, cán bộ theo thẩm quyền, phân cấp; lãnh đạo công tác kiểm tra việc chấp hành chủ trương, quy định của Đảng; phối hợp với cấp ủy (hoặc chi bộ) thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị- xã hội trong phạm vi lãnh đạo.

Về quyền hạn, đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh thực hiện quyền hạn của mình theo quy định; quản lý tổ chức, cán bộ theo thẩm quyền, phân cấp và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ cấp ủy cấp tỉnh về các quyết định của mình; được sử dụng bộ máy, cán bộ của cơ quan để thực hiện nhiệm vụ; dự các cuộc họp có liên quan do Ban Thường vụ cấp ủy cấp tỉnh triệu tập; được các cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin về nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy cấp tỉnh ban hành và các thông tin liên quan…

Hội nghị dành nhiều thời gian tập trung thảo luận một số nhiệm vụ cụ thể như nhiệm vụ của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh; cơ cấu, thành viên của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh.

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác