Góp ý các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

14/11/2020 13:09

Ông Chu Văn Hiền - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đăk Hà góp ý các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Góp ý dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tôi xin có một số ý kiến:

Mục I: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và diện mạo đất nước qua 35 năm đổi mới, đề nghị xem xét lại GDP bình quân đầu người, nhiệm kỳ 2016 – 2020 vì GDP năm 2020 sẽ không đạt chỉ tiêu đề ra; đồng thời đề nghị bổ sung vào phần hạn chế, khuyết điểm một số vấn đề sau:

Về văn hóa – xã hội: Việc xây dựng hệ giá trị cho con người Việt Nam còn chậm; xây dựng văn hóa trong kinh tế còn hạn chế.

Về xây dựng Mặt trận và các đoàn thể: Công tác góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh ở cơ sở còn hạn chế.

Về xây dựng Nhà nước pháp quyền: Công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy nhà nước ở Trung ương còn chậm, thiếu quyết liệt.

Ông Chu Văn Hiền (đứng) trong một cuộc họp của Huyện ủy Đăk Hà. Ảnh: XB 

 

Đối với dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030, tôi xin có ý kiến:

Mục 5: Phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế vùng…

Đề nghị bổ sung giải pháp: có cơ chế chính sách cho vùng Tây Nguyên về phát triển cây công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ sản phẩm; đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là hệ thống cao tốc kết nối với các tỉnh thuộc vùng duyên hải miền Trung với các nước Lào, Campuchia.

PV (thực hiện)

Chuyên mục khác