Góp ý các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

13/11/2020 06:16

Thiếu tá Lương Thanh Nghị - Trưởng Ban Tuyên huấn (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) góp ý vào các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Qua nghiên cứu các văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XIII, về mục tiêu cụ thể, tôi thống nhất với Phương án 1: “Đến năm 2025 là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thuộc nhóm trên của các nước có thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao”.

Ở khổ 4, mục 1, phần II (trang 55) đề nghị bổ sung cụm từ “còn để xảy ra tiêu cực trong thi cử” sau cụm từ “kỹ năng sáng tạo” và biên tập lại là: “chất lượng giáo dục và đào tạo còn thấp so với yêu cầu phát triển, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, còn nặng về lý thuyết, nhẹ về thực hành, chưa quan tâm đúng mức các kỹ năng xã hội, kỹ năng sống và khả năng tự học, kỹ năng sáng tạo, còn để xảy ra tiêu cực trong thi cử...”.

Thiếu tá Lương Thanh Nghị. Ảnh: ĐN

 

Trong phần đánh giá “công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng còn một số hạn chế” đề nghị bổ sung một số ý:

Thứ nhất, về công tác tư tưởng: Một số vấn đề mới, khó, phức tạp chưa được làm sáng tỏ. Công tác quản lý, rèn luyện đảng viên còn thiếu chặt chẽ.

Thứ hai, về công tác dân vận: Có nơi, có lúc còn hạn chế; việc nắm, đánh giá, dự báo tình hình, nhất là những địa bàn phức tạp chưa kịp thời, sâu sát.

Thứ ba, về công tác phòng ngừa tham nhũng, lãng phí: Một số nơi còn hình thức.

Trong phần dự báo tình hình và nguy cơ, tôi có ý kiến đề nghị bổ sung thêm những vấn đề liên quan đến Biển Đông, vì trước tình hình phức tạp ở Biển Đông những năm gần đây, tranh chấp chủ quyền trở nên ngày càng phức tạp, trở thành một vấn đề nóng đối với nhiều quốc gia trong khu vực; có nguy cơ đe dọa đến hòa bình, ổn định trong khu vực và toàn vẹn chủ quyền biển, đảo của nước ta. Do vậy, cần đưa vào dự báo tình hình để có chủ trương, sách lược ứng phó cho phù hợp. Bổ sung nội dung đánh giá tác động sâu, rộng của dịch bệnh Covid-19 đến nền kinh tế thế giới. Các quốc gia, nhất là các nước lớn sẽ có sự điều chỉnh chiến lược phát triển, giảm bớt lệ thuộc vào bên ngoài, làm thay đổi chuỗi cung ứng.

Đức Nhuận (thực hiện)

Chuyên mục khác