Góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

21/05/2023 13:00

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chương trình hành động đưa ra những giải pháp thực hiện Nghị quyết nói trên với quyết tâm chính trị cao nhất.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định, muốn tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trước tiên phải đổi mới tư duy, nhận thức đi đôi với hành động quyết liệt. Trước hết phải nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, doanh nghiệp và người dân; cụ thể hóa các quan điểm, gắn kết các mục tiêu, nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa với xây dựng và thực hiện pháp luật, chính sách, hệ thống quy hoạch và chương trình, kế hoạch liên quan. Đẩy mạnh phân công, phân cấp trong quản lý nhà nước về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ; đảm bảo nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc, một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các ngành, các cấp trong tổ chức thực hiện.

Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết 29. Ảnh: D.Đ.N

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh, các huyện ủy, thành ủy tập trung lãnh đạo việc triển khai thực hiện chiến lược phát triển hạ tầng thông tin, kinh tế số, xã hội số, chính quyền số. Thực hiện kịp thời, hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù theo quy định của Trung ương cho phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh theo hướng lưỡng dụng, hiện đại. Tiếp tục nghiên cứu, tham gia đổi mới chính sách đất đai, tín dụng, tài chính, khoa học, công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, thu hút đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài vào nông nghiệp, nông thôn để thúc đẩy và hỗ trợ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Đẩy mạnh xã hội hóa cơ cấu lại ngành các dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, nhất là trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, y tế, giáo dục, du lịch, các dịch vụ mới của kinh tế số.

Tạo điều kiện thuận lợi thu hút các dự án lớn, dự án công nghệ cao, thu hút FDI từ các nước phát triển. Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp sử dụng công nghệ, có giá trị gia tăng cao và các ngành công nghiệp phát thải cacbon thấp; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào đổi mới và làm chủ công nghệ. Ưu tiên nguồn lực và cơ chế, chính sách khuyến khích để phát triển những lĩnh vực ưu tiên của ngành công nghiệp như cơ khí chế tạo; hóa chất; công nghiệp năng lượng; vật liệu; công nghiệp chế biến. Chú trọng phát triển một số ngành công nghiệp mũi nhọn như công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo. Khuyến khích các doanh nghiệp của tỉnh liên kết, liên doanh với doanh nghiệp trong nước, nước ngoài đào tạo, chuyển giao công nghệ; liên kết phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, từng bước tạo điều kiện cho phát triển công nghiệp tại nông thôn.

Đồng thời thu hút đầu tư, lựa chọn lĩnh vực đầu tư phục vụ cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, gắn với công nghiệp chế biến và thị trường thúc đẩy cơ giới hóa đồng bộ, hiện đại hóa trong toàn bộ chuỗi cung ứng; chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tăng nhanh tỷ trọng giá trị sản phẩm và lao động các ngành công nghiệp và dịch vụ, tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị, phát triển các cụm liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ nông sản...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cho Ban cán sự đảng UBND tỉnh, các huyện ủy, thành ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, cơ cấu lại các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo hướng ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao, các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy đô thị hóa nhanh và bền vững, gắn kết chặt chẽ và tạo động lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát triển các thành phần kinh tế nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng chính sách tài chính, tín dụng thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nhanh, bền vững; quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; phát huy giá trị văn hóa, bản lĩnh, trí tuệ con người Việt Nam, xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh; đội ngũ trí thức và doanh nhân xung kích, đi đầu trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo đảm tốt an sinh xã hội...

Với quyết tâm chính trị cao nhất, tỉnh phấn đấu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân của tỉnh khoảng trên 9,5%/năm; GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đến năm 2030 đạt trên 110 triệu đồng/người; tỷ lệ lao động làm việc trong khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản dưới 56%; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 52% trở lên; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo đạt khoảng trên 25% GRDP; tỷ trọng kinh tế số đạt khoảng trên 20% GRDP; tỷ lệ đô thị hóa đạt tối thiểu 45% và đến năm 2045 kinh tế của tỉnh phát triển “ổn định - bền vững - công bằng”; đáp ứng các chỉ tiêu xã hội ngày càng tốt hơn; sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và các nguồn lực tăng trưởng; có không gian sản xuất và sinh hoạt xã hội hướng xanh, thích nghi với biến đổi khí hậu; an ninh chính trị, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.   

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác