Gắn các phong trào thi đua yêu nước với phong trào “Dân vận khéo”

14/10/2023 06:21

Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” (viết tắt là Nghị quyết số 25-NQ/TW), trong 10 năm qua (2013-2023), Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo hệ thống chính trị của tỉnh tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” do Ban Dân vận Trung ương phát động.

Trong 10 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó, tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề mới, khó khăn, phức tạp ở cơ sở, nên đã giúp đồng bào các dân tộc trong tỉnh gắn bó cùng nhau xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp.

Ban Dân vận Tỉnh ủy động viên LLVT huyện Sa Thầy làm công tác dân vận tại xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy. Ảnh: VH

 

Theo đó, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với thực hiện các cuộc vận động như: “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”. Qua đó, đã huy động sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân và các nguồn lực xã hội trên địa bàn tỉnh để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ. Dự tính đến cuối năm 2023, toàn tỉnh có 47 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 78,33% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh đề ra; có 10 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 19 thôn thuộc xã đặc biệt khó khăn và biên giới của tỉnh đạt chuẩn thôn nông thôn mới.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp của tỉnh thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện các phong trào, cuộc vận động thi đua yêu nước. Qua đó, đã tạo sức lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng dân cư, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận của nhân dân và đã có 1.166 mô hình trên nhiều lĩnh vực của xã hội được người dân triển khai thực hiện, đem lại hiệu quả cao. Trong đó, 587 mô hình về phát triển kinh tế, 191 mô hình về quốc phòng-an ninh, 388 mô hình về văn hoá-xã hội.

Bà con DTTS xã Ngọk Wang, huyện Đăk Hà rào vườn và trồng cây xanh đường làng. Ảnh: VH

 

Bên cạnh đó, toàn tỉnh còn có các mô hình của các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tỉnh như: Kết nghĩa, vận động nhân dân tích cực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo giữa các đơn vị quân đội với nhân dân địa phương của Công ty 732, Công ty 78, Binh đoàn 15. Đặc biệt, để làm tốt công tác dân vận Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đưa đảng viên, đội viên các đội công tác của các đồn biên phòng về sinh hoạt tại các thôn, làng kết nghĩa giúp đỡ các gia đình khó khăn từ 33 đồng chí năm 2011 đến nay tăng lên 50 đồng chí sinh hoạt tại 50 chi bộ trên địa bàn 13 xã biên giới.    

Phát huy những kết quả đó, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị, trong đó chủ lực là Ban Dân vận Tỉnh ủy, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp nhân dân;  phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước khác. Trong đó, chú trọng vận động thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”, gắn với vận động nhân dân xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, cả hệ thống chính trị của tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trong vùng đồng bào DTTS, vùng đồng bào có đạo; chỉ đạo thực hiện tốt hướng dẫn xây dựng, quản lý và phát huy vai trò cốt cán trong tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS, chức sắc, tín đồ các tôn giáo trong tuyên truyền, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xóa bỏ hủ tục, phong tục không còn phù hợp, để từ đó xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh cho đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh cùng phát triển.                       

Vĩnh Hà

Chuyên mục khác